ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ КНИГИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено процес формування інтересу до книги та читання у дітей. Цілеспрямовано працювати з книгами дитина починає у початковій школі. Саме на цьому етапі важливо залучити дитину до читання, розвивати її читацький інтерес. Але інтерес із боку учнів змінюється. Він не зникає зовсім, але трансформується за зміною способів отримання інформації. Розвивати інтерес до читання як стійку потребу треба з молодшого шкільного віку, оскільки саме в цей період закладаються основні вміння читачів і навички. Тільки з огляду на ступінь начитаності учня, його читацькі уподобання, дійсні літературні нахили можна педагогічно вміло формувати культуру читання школярів. Читацькі інтереси багато чому визначають особистість людини, тому процес формування в школярів ми розглядаємо не тільки як педагогічну, психологічну, методичну, а й як соціальну діяльність. The qualification work examines the process of forming interest in books and reading in children. A child begins to work with books in a targeted manner in primary school. It is at this stage that it is important to engage the child in reading, to develop their reading interest. But the interest of students changes. It does not disappear completely, but it is transformed by changes in the way they receive information. It is necessary to develop interest in reading as a sustainable need from primary school age, as this is the period when the basic skills of readers are laid. Only by taking into account a pupil's reading level, reading preferences, and true literary inclinations can a pedagogical approach to shaping a reading culture among schoolchildren be effective. Reading interests largely determine a person's personality, so we consider the process of forming reading habits in schoolchildren not only as a pedagogical, psychological, methodological, but also as a social activity.
Опис
Ключові слова
читання, читацький інтерес, дитяча книга, освітній процес, початкова школа, reading, reading interest, children's book, educational process, primary school
Цитування
Шепеля О. В. Формування читацького інтересу молодших школярів засобами дитячої художньої книги : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / О. В. Шепеля ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 50 с. : табл.
Колекції