Професійне самовизначення дітей з інтелектуаль ними порушеннями у старшому підлітковому віці

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта». Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, 2022. У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз проблеми професійного самовизначення підлітків з інтелектуальними порушеннями, що має найбільшу актуальність у старших класах школи. Описані особливості вибору професійного шляху учнями спеціальної школи, складності та проблеми, які виникають в процесі профорієнтаційної роботи з дітьми, що мають порушення інтелектуального розвитку. Описані та проаналізовані психологічні особливості учнів спеціальних шкіл, що безпосередньо впливають на процеси професійного с амовизначення, суттєво ускладнюючи їх. Проаналізовані та уточнені особливості профорієнтаційної діагностики старшокласників з порушеннями інтелекту. Розроблена профорієнтаційна програма, спрямована на формування професійної ідентичності підлітків, на їх пр офесійне самовизначення і свідомий вибір майбутньої професії. Graduate work for obtaining the degree of higher education «Master» / in specialty 016 Special education. Kharkiv National Pedagogical University G. S. Skovoroda, Kharkiv, 2022 In the qualifying work, a theoretical analysis of the problem of professional determination of adolescents with intellectual disabilities was carried out, which is most relevant in high school. The features of the choice of a professional path by students of a special school, the difficulties and problems that arise in the process of career guidance work with children with intellectual disabilities are described. The psychological characteristics of students of special schools, which influence the processes of professional self determination and significantly complicate them, are described and analyzed. The features of career guidance diagnostics of high school students with intellectual disabilities are analyzed and clarified. A career guidance program has been developed, aimed at shaping the professional identity of adolescents, their professional self determination and conscious choice of a future profession.
Опис
Ключові слова
професійне самовизначення підлітків з інтелектуальними порушеннями, професійна ідентичність, профорієнтація, вибір професії у підлітковому віці, professional self determination of adolescents with intel lectual disabilities, professional identity, career guidance, choice of profession in adolescence
Цитування
Бровченко А. К. Професійне самовизначення дітей з інтелектуальними порушеннями у старшому підлітковому віці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. К. Бровченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 96 с. : дод.
Колекції