РЕАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ У КОНТЕСТІ РОН НА МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ З ПІДГОТОВКИ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ У ЗВО КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Анотація
Нові можливості для створення графіки, взаємодії з користувачем, нові можливості дизайнерських досліджень, а також для співпраці в різних дисциплінах демонструють, що технології, методи проєктування та творчі можливості розширилися та змінилися, що й зазначено у Маніфесті з дизайнерської освіти.[6] Дизайнерське мислення повинно бути невід'ємною частиною дизайнерської освіти та практики через дослідження. Роль викладача дизайну при цьому переходить від постачальника знань до посередника, який надихає та полегшує орієнтацію на більш змістовну практику. Освіта в галузі дизайну має навчати методам дослідження для того, щоб майбутні фахівці мали змогу самостійно визначати проєктні завдання та вирішувати їх [5.] Дослідження виступає рушієм дизайнерського проєкту, воно допомагає обрати відповідний напрям і сфокусуватися, а також дуже впливає на якість результатів [1]. New possibilities for graphics creation, user interaction, new design research opportunities, and collaboration across disciplines demonstrate that technologies, design methods, and creative possibilities have expanded and changed, as outlined in the Design Education Manifesto.[6] Design thinking should be an integral part of design education and practice through research. The role of the design educator is shifting from a provider of knowledge to a facilitator who inspires and facilitates the orientation towards more meaningful practice. Design education should teach research methods so that future professionals can independently identify and solve design problems [5]. Research is the engine of a design project, it helps to choose the right direction and focus, and has a great impact on the quality of the results [1].
Опис
Ключові слова
ресурсно-орієнтовне навчання, освітня програма, графічний дизайн, ЗВО, дизайнерське дослідження, resource-based learning, educational programme, graphic design, higher education institution, design research
Цитування
Вітчинкіна K. O. Реалізація навчання через дослідження у контексті РОН на міжнародних освітніх програмах з підготовки графічних дизайнерів у ЗВО КНР / K. O. Вітчинкіна // Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Полтава, 22–23 лют. 2023 р. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С. 82–86.