СПЕЦИФІКА ОПТАТИВНИХ НОМІНАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет
Анотація
У статті здійснено спробу висвітлення особливостей репрезентації оптативного модального значення в номінативних конструкціях. Актуальність розробки пов’язана з важливістю розв’язання проблеми кваліфікації як оптативних конструкцій зокрема, так і номінативних загалом. Аналіз номінативних конструкцій оптативної семантики – односкладних іменних модально орієнтованих конструкцій – сприятиме заповненню лакун в цілісній концепції оптативної модальності в українській мові, а також доповненню теорії односкладного речення. Акцентовано на важливості зіставлення формально-граматичної та семантико-синтаксичної структур оптативних номінативних конструкцій. Визначено основні формальні показники предикативності в питомих синтаксичних одиницях. Встановлено характер вихідного структурно-семантичного типу номінативних конструкцій як бази утворення оптативних. Визначено значущі формотворчі, а також факультативні елементи в структурі номінативних конструкцій оптативної модальності. Виявлено тенденцію до неповноти реалізації усіх компонентів предикативного центру, вказано на функційно-семантичну зумовленість цього явища. Звернено увагу на можливість семантичної модифікації аналізованого структурно-граматичного типу конструкцій. Оптативні номінативні конструкції диференційовано за функційно-семантичними особливостями, у межах кожного з різновидів виявлено окремі значеннєві відтінки, визначено їхні граматичні й лексичні показники. Простежено функцію суб’єктивно-модальної частки би в повноті її модифікацій як значущого форманта вираження оптативного значення та його різновидів. Аналіз функційно-семантичної специфіки оптативних номінативних конструкцій дозволив виявити явище переносного значення форми. Проведені спостереження відкривають перспективи вивчення специфіки реалізації оптативної модальності в інших типах синтаксичних конструкцій. The article attempts to highlight the peculiarities of the representation of the optative modal meaning in nominative constructions. The relevance of the development is related to the importance of solving the qualification problem of both optative constructions in particular and nominative constructions in general. The analysis of nominative constructions of optative semantics – monosyllabic nominal modally oriented constructions – will contribute to filling the gaps in the holistic concept of optative modality in the Ukrainian language, as well as supplementing the theory of the monosyllabic sentence. Emphasis is placed on the importance of comparing the formal-grammatical and semantic-syntactic structures of optative nominative constructions. The main formal indicators of predicativeness in specific syntactic units are defined. The nature of the original structural-semantic type of nominative constructions as a basis for the formation of optative constructions has been established. Significant form-forming as well as facultative elements in the structure of nominative constructions of optative modality are determined. The tendency to incomplete implementation of all components of the predicative center is revealed, and the functional-semantic conditioning of this phenomenon is indicated. Attention is drawn to the possibility of semantic modification of the analyzed structural-grammatical type of constructions. Optative nominative constructions are differentiated by functional-semantic features, within each of the varieties, separate shades of meaning are identified, and their grammatical and lexical indicators are determined. The function of the subjective-modal particle би traced in all its modifications as a significant formant of the expression of the optative meaning and its varieties. The analysis of the functional-semantic specificity of optative nominative constructions made it possible to reveal the phenomenon of the figurative meaning of the form. The conducted observations open perspectives for studying the specifics of the implementation of optative modality in other types of syntactic constructions.
Опис
Ключові слова
оптатив, суб’єктивно-модальне значення, односкладна іменна конструкція, структурно-семантичний тип, функційно-семантичний потенціал, optative, subjective-modal meaning, monosyllabic nominal construction, structural-semantic type, functional-semantic potential
Цитування
Умрихіна Л. В. Специфіка оптативних номінативних конструкцій / Л. В. Умрихіна // Закарпатські філологічні студії. – 2023. – Вип. 28.