Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у Новій українській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто інклюзивну освіту – це освітні послуги, які забезпечують права на освіту та навчання за місцем проживання у закладах загальної середньої освіти дітей з вадами психофізичного розвитку. Кожна четверта школа є інклюзивною. Ідеологія без дискримінації, рівноцінне ставлення до всіх учнів, але зі створенням спеціальних умов – це і є Нова українська школа. У таких закладах навчання проходить із застосуванням методик для особливих дітей. В статье рассмотрено инклюзивное образование – это образовательные услуги, обеспечивающие права на образование и обучение по месту жительства в учреждениях общего среднего образования детей с нарушениями психофизического развития. Каждая четвертая школа является инклюзивной. Идеология без дискриминации, равноценное отношение ко всем ученикам, но с созданием специальных условий – это и есть Новая украинская школа. В таких заведениях обучение проходит с применением методик для особых детей. The article looks at inclusive education – these are education services that ensure the rights to education and training in the place of residence in institutions of general secondary education for children with disabilities. Every fourth school is inclusive. The ideology of non-discrimination, equal treatment of all pupils, but with the creation of special conditions – this is the New Ukrainian school. In such schools, teaching is carried out using methods for special children.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, особливі діти, Нова українська школа, студентські роботи, инклюзивное обучение, особенные дети, Новая украинская школа, студенческие работы, inclusive education, special children, New ukrainian school, student work
Цитування
Перк М. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у Новій українській школі / М. Перк // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 25.