Інвестиційний клімат в економіці Україні: сучасний стан і напрями покращення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України; видавничий дім "Інжек"
Анотація
Метою статті є аналіз інвестиційного клімату в економіці України та можливих шляхів його покращення. З цією метою розглянуто складові інвестиційного клімату в економіці України: макроекономічні, мікроекономічні, правові, політичні, соціальні та фінансово-кредитні. На основі аналізу складових інвестиційного клімату зроблено висновок про те, що, незважаючи на наявність низки значних переваг, він, у цілому, є несприятливим для інвесторів. Такий стан справ значною мірою пов’язаний із економічною політикою, яка тривалий час проводилася в Україні. Запропоновано шляхи покращення інвестиційного клімату в економіці, які включають в себе: розробку та реалізацію структурно-інвестиційної політики (визначення довгострокових пріоритетів розвитку національної економіки та розробка дієвих заходів стимулювання); заходи бюджетно-податкової політики (зменшення кількості податків, спрощення їх адміністрування), монетарної політики (перехід до стимулюючої монетарної політики); зменшення бюрократичних процедур на шляху залучення інвестицій, боротьба з корупцією (повноцінний запуск роботи антикорупційних органів та організація їх ефективної співпраці); реформування судової системи, СБУ, поліції та ін. Звернуто увагу на боргову політику держави як фактор, що негативно впливає на інвестиційну привабливість національної економіки. Важливість інвестицій для розвитку економіки, фундаментальні зміни у світовій економіці на основі четвертої промислової революції роблять актуальними й у подальшому дослідження в динаміці складових інвестиційного клімату економіки України та аналіз заходів політики, спрямованих на його покращення. The article is aimed at analyzing the investment climate in Ukraine’s economy and possible ways to improve it. To this purpose, components of the investment climate in Ukrainian economy are considered as follows: macro-economic, micro-economic, legal, political, social, and financialcredit. On the basis of an analysis of the components of investment climate, it is concluded that, despite the presence of a number of significant advantages, it is generally unfavorable to investors. This state of affairs is largely related to the economic policy that has been effective in Ukraine for a long time. Ways to improve the investment climate in the economy are proposed, which include: development and implementation of a structural-investment policy (defining longterm priorities for development of the national economy and elaborating effective stimulation measures); budget-fiscal policy measures (reducing the number of taxes, simplifying their administration), monetary policy (transition to stimulative monetary policy); reducing bureaucratic procedures on the way to attracting investments, countering corruption (full start-up of anti-corruption bodies and organizing their efficient cooperation); reform of the judicial system, the SSU, the police, etc. Attention is drawn to the debt policy of the State as a factor that negatively affects the investment attractiveness of the national economy. The importance of investments for development of the economy, fundamental changes in the global economy in view of the fourth industrial revolution make relevant further research in the dynamics of the components of the investment climate of Ukraine’s economy and analysis of economic policies aimed at improving it.
Опис
Ключові слова
інвестиційний клімат, складові інвестиційного клімату, бюджетно-податкова політика, структурно-інвестиційна політика, монетарна політика, боротьба з корупцією., investment climate, components of investment climate, budget-fiscal policy, structural and investment policy, monetary policy, countering corruption
Цитування
Зеленько О. О. Інвестиційний клімат в економіці Україні: сучасний стан і напрями покращення / О. О. Зеленько, Т. Г. Гуцан, А. О. Гура // Бізнес Інформ. – 2020. – № 1. – С. 100–107.