АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто ідеї науковців, які були теоретично обґрунтовано та розроблена комплексна програма соціально-педагогічної діяльності з профілактики дезадаптації дошкільників у спеціалізованих закладах, в яких передбачено такі форми та методи роботи як: тренінги з формування у фахівців соціальної галузі знань, щодо розвитку соціальних компетенцій дитини дошкільного віку, профілактичні бесіди, ігри, тематичні заходи; робота психолога, соціального працівника з оточенням дитини, – що спрямовано на профілактику дезадаптації дітей у спеціалізованих закладах. В статье рассмотрены идеи ученых, которые были теоретически обоснованы и разработана комплексная программа социально-педагогической деятельности по профилактике дезадаптации дошкольников в специализированных учреждениях, предусматривающей такие формы и методы работы как: тренинги по формированию у специалистов социальной сферы знаний, по развитию социальных компетенций ребенка дошкольного возраста, профилактические беседы, игры, тематические мероприятия; работа психолога, социального работника с окружением ребенка, – что направлено на профилактику дезадаптации детей в специализированных учреждениях. The article considers the ideas of scientists who were theoretically substantiated and developed a comprehensive program of socio-pedagogical activities to prevent maladaptation of preschoolers in specialized institutions, which provides such forms and methods of work as: training on the formation of social skills of children preschool age, preventive conversations, games, thematic activities; work of a psychologist, social worker with the child's environment - aimed at preventing maladaptation of children in specialized institutions.
Опис
Ключові слова
профілактика дезадаптації, дошкільники, спеціалізовані заклади, магістерські роботи, профилактика дезадаптаций, дошкольники, специализированные учреждения, магистерские работы, prevention of maladaptation, preschoolers, specialized institutions, master's work
Цитування
Попова В. В. Аналіз досвіду профілактики дезадаптації дошкільників у спеціалізованих закладах / В. В. Попова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 117–118.