МОТИВ ПОДОРОЖІ І ВИПРОБОВУВАННЯ ЯК ЗАСІБ САМОПІЗНАННЯ В ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ "ВОЛОДАР ПЕРСНІВ" І «ГОБІТ, АБО ТУДИ І ЗВІДТИ» ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження наголошує на теоретичній значущості вивчення мотивів у літературі жанру фентезі, зокрема мотиву подорожі та випробування у романах «Володар Перснів» та «Гобіт» Дж. Р. Р. Толкіна. Застосовуючи міфологічні етапи Джозефа Кемпбелла, було досліджено циклічні та трансформаційні елементи у творах Толкіна, кожен з яких збагачує інтерпретацію пошуків персонажів для визначення власної ідентичності та долі. Аналіз охоплює символічне значення об'єктів, мовленнєві вирази та взаємодію часу та простору, що робить свій вклад у теоретичні обговорення в літературі. У практичному аспекті дослідження обґрунтовує доцільність впровадження творів Толкіна в шкільну програму, пропонуючи інноваційні плани уроків, що враховують інтереси учнів та вирішують прогалини у літературній освіті в Україні. The research emphasises the theoretical significance of examining motifs, particularly the quest motif, in “The Lord of the Rings” and “The Hobbit” by J. R. R. Tolkien. Applying Joseph Campbell's mythological stages, the study explores the cyclical and transformative elements in Tolkien's storytelling, enriching the interpretation of characters' quests for identity and destiny. The analysis extends to the symbolic significance of objects, linguistic expressions, and the interplay of time and space, contributing to theoretical discussions on literature. In its practical dimension, the research justifies the integration of Tolkien's works into the school curriculum, proposing innovative lesson plans that cater to students' interests and address gaps in literature education in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Дж. Р. Р. Толкін, фентезі-література, мотив подорожі і випробування, мовленнєвий вираз, міфологема, хронотоп, символ, навчальна програма, інноваційне викладання, літературна освіта, J. R. R. Tolkien, fantasy literature, quest motif, linguistic expression, mythologem, chronotope, symbol, curriculum, innovative teaching, literature education
Цитування
Смілянська О. О. ‌Мотив подорожі і випробовування як засіб самопізнання в жанрі фентезі (на матеріалі романів «Володар Перснів» і «Гобіт, або Туди і звідти» Дж. Р. Р. Толкіна) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / О. О. Смілянська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2023. – 81 с. : табл.
Колекції