Health Maintenance Activity of Heads of Educational Establishments: the Technology of Improving

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, India
Анотація
The article focuses on the technology of improving the efficiency of health maintenance activity of heads of comprehensive educational establishments. This technology was substantiated and verified by the authors. The technology included the following stages: orientational stage (development of heads’ orientation to implementation of health maintenance activity), cognitive stage (strengthening of heads’ epistemological potential) and activity-result stage (improvement of skills and practical actions on planning, providing, motivating and monitoring of schoolchildren’s health maintenance). The article reveals the criteria and indicators of efficiency of health maintenance activity of heads of comprehensive educational establishments. The criteria are motivational-value, cognitive, procedural-reflexive. The indicators are positive attitude to the problems of health maintenance, persistent interest in development of health maintenance activity, fullness of knowledge about human health and the ways to maintain it in the process of education, formation of analytical-designing, organizational-coordination, mobilization-regulating and evaluative-reflexive skills. The results of the experimental work were proved the efficiency of the technology; there has been increase in number of pedagogues who had positive attitude to the problems of health maintenance, general knowledge about human health and developed skills that are necessary for implementation of health maintenance activity. Стаття присвячена технології підвищення ефективності здоров’язберігаючої діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Ця технологія була обґрунтована та підтверджена авторами. Технологія включала наступні етапи: орієнтаційний етап (розвиток спрямованості керівників на реалізацію здоров’язберігаючої діяльності), пізнавальний етап (зміцнення гносеологічного потенціалу керівників) та стадія результатів діяльності (удосконалення навичок та практичних дій щодо планування, забезпечення, мотивації та моніторингу здоров’язбереження школярів). Розкрито критерії та показники ефективності здоров’язберігаючої діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Критерії – мотиваційно-ціннісні, когнітивні, процедурно-рефлекторні. Показники – позитивне ставлення до проблем здоров’язбереження, постійний інтерес до розвитку діяльності в галузі здоров’язбереження, повнота знань про здоров’я людини та способи його підтримки в процесі навчання, формування аналітичного проектування, організаційна координація, мобілізаційно-регулюючі та оціночно-рефлексивні навички. Результати експериментальної роботи підтвердили ефективність технології; спостерігається збільшення кількості педагогів, які мали позитивне ставлення до проблем здоров’язбереження, загальні знання про здоров’я людини та розвинені навички, необхідні для здійснення здоров’язберігаючої діяльності. В статье основное внимание уделяется технологии повышения эффективности здоровьесберегающей деятельности руководителей общеобразовательных учреждений. Эта технология была обоснованна и подтверждена авторами. Эта технология включала в себя следующие этапы: ориентационный этап (развитие ориентации руководителей на осуществление здоровьесберегающей деятельности), когнитивный этап (усиление гносеологического потенциала руководителей) и этап результатов действия (улучшение навыков и практических действий по планированию, мотивации и мониторинга состояния здоровья школьников). В статье раскрываются критерии и показатели эффективности здоровьесберегающей деятельности руководителей общеобразовательных учреждений. Критерии – мотивационно-ценностные, когнитивные, процедурно-рефлексивные. Показатели – позитивное отношение к проблемам здоровьесбережения, постоянный интерес к развитию здоровьесберегающей деятельности, полнота знаний о здоровье человека и пути его поддержания в процессе образования, формирование аналитического проектирования, организационная координация, мобилизационно-регулирующие и оценочно-рефлексивные навыки. В результате экспериментальной работы была доказана эффективность технологии; наблюдается рост числа педагогов, которые позитивно относятся к проблемам здоровьесбережения, общих знаний о здоровье человека и разработанных навыков, необходимых для осуществления здоровьесберегающей деятельности.
Опис
Ключові слова
health maintenance activity, head, comprehensive educational establishmen, criteria and indicators, technological stages, здоров’язберігаюча діяльність, керівник, загальноосвітній навчальний заклад, критерії і показники, технологічні етапи, здоровьесберегающая деятельность, руководитель, общеобразовательное учебное заведение, критерии и показатели, технологические этапы
Цитування
Health Maintenance Activity of Heads of Educational Establishments: the Technology of Improving / O. Ionova, S. Luparenko, O. Gres [et al.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. ‒ 2018. ‒ Vol. 9, iss. 6. ‒ Pp. 1026‒1034.