Використання контекстного навчання для формування професійної компетентності майбутніх перекладачів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто контекстний підход в процесі професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів в умовах університетської освіти. Зараз в Україні зростає інтерес до викладання іноземної мови в контексті майбутньої професійної діяльності. Фахівці у галузі вищої освіти розробляють і впроваджують нові стандарти вищої професійної освіти з урахуванням основ компетентнісного підходу. Контекстне навчання тісно пов‘язане з комунікативним підходом, який передбачає мовленнєву спрямованість навчання іноземної мови як засобу спілкування і взаємодії людей. Таке навчання має бути ситуативним та функціональним. Тобто, викладач на заняттях має створювати ситуації, максимально наближені до реальних умов комунікації, що можна з успіхом досягти завдяки сучасним технічним засобам навчання. Важливим є відбір мовного та мовленнєвого матеріалу відповідно до виконуваних функцій та ситуацій, в яких він використовується. Важливою метою іншомовної підготовки студентів, зокрема, у сфері міжгалузевого перекладу та міжнародної економіки, стає навчання того, як досягти взаєморозуміння в ході колективної діяльності, яка визначається професійним контекстом. The article deals with the contextual approach in the process of professional and speech training of future translators in the conditions of university education. Nowadays in Ukraine there is a growing interest in teaching a foreign language in the context of professional activity. Higher education specialists develop and implement new standards of higher professional education taking into account the basics of competence approach. Contextual learning is closely connected with the communicative approach, which provides for a speech orientation of teaching a foreign language as a means of communication and human interaction. Such learning should be situational and functional. In other words, the teacher should create situations as close as possible to real communication conditions, which can be successfully achieved thanks to modern technical means of teaching. It is important to select linguistic and speech material in accordance with the functions and situations in which it is used. An important aim of foreign language training for students, particularly in the fields of inter-sectoral translation and international economics, is to teach how to achieve mutual understanding in a collective activity that is defined by professional context.
Опис
Ключові слова
контекстне навчання, формування професійної компетентності, перекладачі, професійно-мовленнєва підготовка, contextual learning, formation of professional competence, translators, professional speech training
Цитування
Глотова О. Використання контекстного навчання для формування професійної компетентності майбутніх перекладачів / О. Глотова, Т. Лазаренко // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 41–44.