ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Анотація
У статті розглянуто значення проблеми становлення екологічної свідомості студентської молоді в умовах освітнього середовища. Екологічна свідомість – це вищий рівень психічного відображення природного, штучного та соціального середовища і свого внутрішнього світу; рефлексія місця та ролі людини в екологічному світі, а також саморегуляція цього відображення. В статье рассматривается значение проблемы становления экологического сознания студенческой молодежи в условиях образовательной среды. Экологическое сознание – это высший уровень психического отражения природной, искусственной и социальной среды и своего внутреннего мира; рефлексия места и роли человека в экологическом мире, а также саморегуляция этого отражения. The article considers the importance of the problem of formation of ecological consciousness of students in the conditions of educational environment. Ecological consciousness is the highest level of mental reflection of natural, artificial and social environment and its inner world; reflection of place and role of man in the ecological world, as well as self-regulation of this reflection.
Опис
Ключові слова
екологічна свідомість, студентська молодь, освітнє середовище, аксіоекопсихологія, экологическое сознание, студенческая молодежь, образовательная среда, аксиоэкопсихология, ecological consciousness, student youth, education environment, axioecopsychology
Цитування
Бацилєва О. В. До проблеми становлення екологічної свідомості студентської молоді в умовах освітнього середовища / О. В. Бацилєва, І. В. Пузь // Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : зб. наук. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 3–4 черв. 2021 р. / Нац. ун-т Полтав. політехн. ім. Ю. Кондратюка [та ін.]. – Полтава, 2021. – С. 19–22.