ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО КРИЗОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ УСТАНОВАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано наукові праці Р. Улмера, Т. Селлнау та М. Сіджера та визначено, що вони належать до кращих світових практик ефективного кризового управління та комунікації, ознайомлено зі стратегіями діяльності організації, що здатна забезпечити попередження виникнення криз в майбутньому. Зазначено, що набуття відповідних компетенцій та формування готовності майбутніх фахівців соціальної галузі управлінської ланки діяти в умовах кризи відбувається під час вивчення навчальних дисциплін «Психологія (за професійним спрямуванням)», «Педагогічна деонтологія», «Соціальна політика», «Менеджмент соціальної роботи» та «Управління персоналом у соціальних інституціях» у процесі навчання у закладі вищої освіти. The publication analyses the scientific works of R. Ulmer, T. Sellnau and M. Singer and determines that they belong to the best world practices of effective crisis management and communication, and provides an overview of the strategies of the organisation's activities that can prevent crises in the future. It is noted that the acquisition of relevant competencies and the formation of the readiness of future social sector professionals of the managerial level to act in a crisis occurs during the study of the disciplines "Psychology (by professional direction)", "Pedagogical Deontology", "Social Policy", "Social Work Management" and "Human Resources Management in Social Institutions" in the process of studying at a higher education institution.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, соціальна галузь, кризова комунікація, управління, організація, training of specialists, social sector, crisis communication, management, organisation
Цитування
Васильєва М. П. Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до кризової комунікації в управлінні установами соціальної сфери / М. П. Васильєва, Н. Д. Кабусь // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25 листоп. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 109–111.