Новомова і культура мовлення студентів радянської України 1920-х років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут історії України НАН України
Анотація
У статті, на основі широкого кола джерел аналізується вплив комуністичного режиму на мову студентів радянської України 1920-х рр. З’ясовано деякі характерні риси цієї мови, зокрема її лексичні та стилістичні особливості. Зроблено висновок, що майстерність оволодіння офіційним дискур- сом та низькими соціолектами стала однією з основних ознак пролетарської ідентичності та індикатором лояльності до влади, слугувала важливою гаран- тією соціального успіху. Based n a wide variety of sources, the article analyzed the influence of totalitarian system on the students of Soviet Ukraine in 1920s. A number of characteristics of this language, such as its lexical and stylistic features have been defined. The author made conclusion that the ability to master the official discourse as well as low sociolects became the major indicator of the proletarian identity and loyalty to the power that guaranteed social success.
Опис
Ключові слова
радянське суспільство, соціальне походження, студенти, новомова, жаргон, дискурс, Soviet society, social origin, students, newspeak, jargon, discourse
Цитування
Рябченко О. Л. Новомова і культура мовлення студентів радянської України 1920-х років / О. Л. Рябченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідом. зб. наук. пр. / Інститут історії України НАН України ; [редкол.: С. В. Кульчицький (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2013. – Вип. 23. – С. 248–259.