ПРОБЛЕМА ТЛУМАЧЕННЯ ЮКСТАПОЗИТІВ У «СЛОВНИКУ УСНОЇ НАРОДНОЇ СЛОВЕСНОСТІ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У публікації розглянуто тлумачення юкстапозитів у «Словнику усної народної словесності». Зазначено, що О. Г. Муромцева чудово розуміла значення словникарства в процесі нормування й кодифікації української літературної мови, усвідомлювала роль лексикографічних праць у збереженні національної ідентичності. Серед питань, якими цікавилася О. Г. Муромцева, зокрема можна назвати проблеми лексикографічного опису семантики слова, питання необхідності дослідження трансформацій, що відбуваються в семантичній структурі лексем, і проблема відбиття таких змін в українських словниках. The publication examines the interpretation of juxtapositions in the "Dictionary of Oral Folk Literature". It is noted that O. G. Muromtseva perfectly understood the importance of lexicography in the process of standardizing and codifying the Ukrainian literary language, and was aware of the role of lexicographic works in preserving national identity. Among the issues that OG Muromtseva was interested in, in particular, we can mention the problems of lexicographic description of the semantics of a word, the need to study transformations occurring in the semantic structure of tokens, and the problem of reflecting such changes in Ukrainian dictionaries. together with evil, and the rules of existence in the new world begin to apply.
Опис
Ключові слова
українська мова, юкстапозити, лексеми, фольклор, лексикографія, семантика, Муромцева О. Г., Ukrainian language, juxtapositions, lexemes, folklore, lexicography, semantics, O. G. Muromtseva
Цитування
Сердега Р. Проблема тлумачення юкстапозитів у «Словнику усної народної словесності» / Р. Сердега // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 36–39.