Біографічний метод у дослідженні творчої особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Тези присвячені особливостям використання біографічного методу при вивченні життєвого шляху творчої особистості. Розглядається історія виникнення біографічного методу на основні підходи до біографічних досліджень у психології. Розкриваються особливості, переваги та недоліки методу,окреслено деякі принципи біографічного дослідження закономірностей розвитку та становлення творчої особистості. Тезисы посвящены особенностям использования биографического метода при изучении жизненного пути личности. Рассматривается история возникновения биографического метода на основные подходы к биографическим исследованиям в психологии. Раскрываются особенности, преимущества и недостатки метода, определены некоторые принципы биографического исследования закономерностей развития и становления личности. The article depicts the peculiarities of use of the biographical method in the study of creative personality’s way of life. The history of emergence of the biographical method and the main approaches to the biographical researches in psychology have been revealed. The peculiarities, advantages and disadvantages of the method have been characterized. Some principles of the biographical method in the study of patterns of creative personality’s development have been outlined.
Опис
Ключові слова
біографічний метод, життєвий шлях, творчі здібності, творча особистість, психобіографія, принципи біографічного дослідження, биографический метод, жизненный путь, творческие способности, творческая личность, психобиографии, принципы биографического исследования, biographical method, life path, creative abilities, creative personality, psychobiography, principles of biographical research
Цитування
Малихіна О. Є. Біографічний метод у дослідженні творчої особистості / О. Є. Малихіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 257–259.