РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто правову освіту фахівця. Діяльність соціального працівника в усіх модифікаціях і компонентах має соціальну спрямованість і передбачає соціальні наслідки, в зв’язку з чим постає питання про відповідальність фахівця перед суспільством і державою за власну діяльність. Вирішуючи конкретне завдання, соціальний працівник має керуватися, в першу чергу, суспільними інтересами. Правова освіта фахівця є запорукою професійності й ефективності його діяльності у встановленні таких взаємозв’язків і відносин у професійній діяльності, які б оптимально відповідали вимогам до інституту соціальної роботи. В статье рассмотрено правовое образование специалиста. Деятельность социального работника во всех модификациях и компонентах имеет социальную направленность и предусматривает социальные последствия, в связи с чем возникает вопрос об ответственности специалиста перед обществом и государством за свою деятельность. Решая конкретную задачу, социальный работник должен руководствоваться, в первую очередь, общественными интересами. Правовое образование специалиста является залогом профессионализма и эффективности его деятельности в установлении таких взаимосвязей и отношений в профессиональной деятельности, которые бы оптимально отвечали требованиям к институту социальной работы. The article deals with the legal education of a specialist. The activity of a social worker in all its modifications and components has a social orientation and provides for social consequences, which raises the question of the specialist's responsibility to society and the state for his/her activity. When solving a particular task, a social worker must be guided, first of all, by the public interest. The legal education of a specialist is a guarantee of professionalism and efficiency of his activity in establishing such interrelations and relations in professional activity that would optimally meet the requirements for the institution of social work.
Опис
Ключові слова
професійні вимоги, соціальні працівники, правова освіта, майбутні фахівці, профессиональные требования, социальные работники, правовое образование, будущие специалисты, professional requirements, social workers, legal education, future specialists
Цитування
Подберезський М. К. Роль і місце правової освіти соціальних працівників / М. К. Подберезський // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 13–14.