Розвиток системи соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в європейській педагогічній практиці ХІХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток системи соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в європейській педагогічній практиці ХІХ століття. У кінці ХІХ століття ідеї гуманного ставлення до аномальних дітей набули широкого розповсюдження. Становленню та подальшому розвитку системи соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами сприяли й проведення міжнародних з’їздів і прийняття нормативних актів щодо введення спеціальної освіти у багатьох країнах світу. Зазначено, що актуальними є такі здобутки європейської педагогічної практики ХІХ ст. щодо організації соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами, як: методи вивчення особистості дитини (соціально-педагогічна характеристика дитини, тестування, анкетування, інтерв’ю тощо), форми соціально-педагогічної роботи (індивідуальні та групові заняття, гурткова робота, проведення творчих виставок, вечорів художньої самодіяльності, спортивних змагань тощо). The publication examines the development of the system of socio-pedagogical work with children with special needs in the European pedagogical practice of the 19th century. At the end of the 19th century, the idea of a humane attitude towards abnormal children became widespread. The establishment and further development of the system of socio-pedagogical work with children with special needs was also facilitated by the holding of international congresses and the adoption of normative acts on the introduction of special education in many countries of the world. It is noted that such achievements of the European pedagogical practice of the 19th century are relevant. regarding the organization of socio-pedagogical work with children with special needs, such as: methods of studying the child's personality (social-pedagogical characteristics of the child, testing, questionnaires, interviews, etc.), forms socio-pedagogical work (individual and group classes, group work, holding creative exhibitions, evenings of artistic amateur activities, sports competitions, etc.).
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна робота, діти з особливими потребами, історія педагогіки, магістерські роботи, socio-pedagogical work, children with special needs needs, history of pedagogy, master's theses
Цитування
Власенко К. Розвиток системи соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в європейській педагогічній практиці ХІХ століття / К. Власенко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 70.