Ранкові зустрічі як засіб формування здатності до адекватної самооцінки учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто самооцінку в дитини, що формується під впливом оточення та спілкування з найближчими людьми, адже саме їхня думка є найбільш цінною для дитини, через яку й формується їхнє бачення себе. Формування адекватної самооцінки є одним із важливих факторів розвитку особистості. Вона дає уявлення, на скільки учень готовий працювати в суспільстві та відстоювати власну думку. Окрім факторів впливу та прикладу батьків, на формування адекватної самооцінки в учнів має вплив: успішність у навчанні й ставлення вчителя до дитини. В статье рассмотрена самооценка у ребенка, что формируется под влиянием окружения и общения с близкими людьми, ведь именно их мнение является наиболее ценным для ребенка, по которому и формируется их видение себя. Формирование адекватной самооценки является одним из важных факторов развития личности. Она дает представление, насколько ученик готов работать в обществе и отстаивать собственное мнение. Кроме факторов влияния и примера родителей, на формирование адекватной самооценки у учащихся влияет: успешность в обучении и отношение учителя к ребенку. The article deals with a child's self-esteem, which is formed under the influence of the environment and communication with close people, because it is their opinion that is most valuable to the child, by which their vision of themselves is formed. The formation of adequate self-esteem is an important factor in personal development. It gives an indication of how ready the pupil is to work in society and stand up for his or her own opinion. In addition to parental influence and example, the formation of adequate self-esteem in students is influenced by: success in learning and the teacher's attitude towards the child.
Опис
Ключові слова
самооцінка, учні, початкова школа, студентські роботи, самооценка, ученики, начальная школа, студенческие работы, self-assessment, students, elementary school, student work
Цитування
Приходько С. Ранкові зустрічі як засіб формування здатності до адекватної самооцінки учнів початкової школи / С. Приходько // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 26.