СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОРНІТОНІМІВ «ГОЛУБ» І «ГОЛУБКА» В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ ТА ЇХ ВІДБИТТЯ В «СЛОВНИКУ МОВИ УСНОЇ НАРОДНОЇ СЛОВЕСНОСТІ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано орнітологічні символи у текстах фольклору. Усно-поетичне слово, що називає реалії тваринного світу, зокрема й птахів, символізує зазвичай людину. Кожен жанр народної творчості має свою специфіку щодо використання різних орнітосимволів. Лексеми «голуб» і «голубка» безпосередньо пов’язані з текстами, що відтворюють один із найважливіших сенсотвірних складників індивідуально-психологічного «світу», до яких, на думку Н. В. Міняйло, належить, «безперечно, найсвітліше людське почуття – кохання». Зазначено, що аналізовані символи (голуб, голубка) здатні виходити за межі системи та проникати через певні процеси метафоризації до загальномовного простору та укорінюватися в ньому. Загалом символ у фольклорному тексті вибудовується на основі паралелізмів, специфічній системі відповідностей. У ньому закладений метафоризм, який властивий поетичним тропам. Таким чином, словесний символ — це той спосіб чи засіб, за допомогою якого досягається образно-метафоричне мислення. Він також формує найважливіші особливості національної мовної картини світу.The publication analyzes ornithological symbols in folklore texts. An oral-poetic word that names the realities of the animal world, including birds, usually symbolizes a person. Each genre of folk art has its own specifics regarding the use of different bird symbols. The lexemes "pigeon" and "pigeon" are directly related to texts that reproduce one of the most important sensory-creating components of the individual-psychological "world", which, according to N. V. Minyailo, includes "unquestionably, the brightest human feeling - love". It is noted that the analyzed symbols (pigeon) are able to go beyond the system and penetrate through certain processes of metaphorization to the common language space and take root in it. In general, a symbol in a folklore text is built on the basis of parallelisms, a specific system of correspondences. It contains a metaphor which characteristic of poetic tropes. Thus, the word symbol is the method or means by which figurative and metaphorical thinking is achieved. It also forms the most important features of the national language picture of the world.
Опис
Ключові слова
українська мова, орнітологічні символи, лексеми, фольклор, метафора, мовна картина світу, Ukrainian language, ornithological symbols, lexemes, folklore, metaphor, language picture of the world
Цитування
Сердега Р. Символічне значення орнітонімів «голуб» і «голубка» в українському фольклорі та їх відбиття в «Словнику мови усної народної словесності» / Р. Сердега // Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 298–304.