Подолання синтаксичних порушень дітей з розумовою відсталістю

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було розкрито подолання синтаксичних порушень дітей з розумовою відсталістю. Логопедична робота по формуванню синтаксичної структури речення у дітей з розумовою відсталістю повинна здійснюватися із застосуванням диференційованого підходу, з врахуванням загальних і специфічних особливостей синтаксичних порушень, які притаманні дітям з розумовою відсталістю, на основі симультано-сукцесивного формування операцій змістовного, семантичного і поверхневого синтаксування. В данной статье автором было раскрыто преодоление синтаксических нарушений детей с умственной отсталостью. Логопедическая работа по формированию синтаксической структуры предложения у детей с умственной отсталостью должна осуществляться с применением дифференцированного подхода, с учетом общих и специфических особенностей синтаксических нарушений, присущих детям с умственной отсталостью, на основе симультано-сукцессивного формирования операций содержательного, семантического и поверхностного синтаксирования. In this article, the author revealed the overcoming of syntactic disorders in children with mental retardation. Speech therapy work on the formation of the syntactic structure of a sentence in children with mental retardation should be carried out using a differentiated approach, taking into account general and specific The speech therapy work on the formation of the syntactic structure of sentences in children with mental retardation should be carried out using a differentiated approach, taking into account the general and specific features of syntactic disorders inherent in children with mental retardation.
Опис
Ключові слова
синтаксичні порушення, діти, розумова відсталість, корекційна педагогіка, логопедія, синтаксические нарушения, дети, умственная отсталость, коррекционная педагогика, логопедия, syntactic disorders, children, mental retardation, correctional pedagogy, speech therapy
Цитування
Потамошнєва О. М. Подолання синтаксичних порушень дітей з розумовою відсталістю / О. М. Потамошнєва // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 304–306.