Концепт «любов» у турецьких фразеологізмах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Отже, проаналізувавши особливості концепту «любов» на матеріалі турецьких фразеологічних одиниць, ми можемо зробити висновок, що модель любові будується в свідомості носіїв мови на основі культурної специфіки. Турецька мовна традиція поділяє любов на кохання чоловіка і жінки (aşk), любов у широкому сенсі слова (sevgi), пристрасть (sevda) та дружню симпатію (muhabbet). Любов відображається у турецьких фразеологізмах як красиве і сильне почуття, яке не має обмежень, воно гаряче як вогонь, й міцне, як залізо, здатне перегорнути світ і пов’язане у першу чергу з серцевою прихильністю. Любов сліпа й терпляча, змушує страждати й сміятися, є джерелом натхнення і спокою. Важлива умова щасливого кохання – його взаємність, а результат – офіційні заручини. Итак, проанализировав особенности концепта «любовь» на материале турецких фразеологических единиц, мы можем сделать вывод, что модель любви строится в сознании носителей языка на основе культурной специфики. Турецкая языковая традиция разделяет любовь на любовь мужчины и женщины (aşk), любовь в широком смысле слова (sevgi), страсть (sevda) и дружескую симпатию (muhabbet). Любовь отражается в турецких фразеологизмах как красивое и сильное чувство, которое не имеет ограничений, оно горячее как огонь, и крепко, как железо, способное перевернуть мир и связано в первую очередь с сердечной привязанностью. Любовь слепа и терпеливая, заставляет страдать и смеяться, является источником вдохновения и покоя. Важное условие счастливой любви - его взаимность, а результат - официальная помолвка.So, having analyzed the features of the concept of “love” on the basis of Turkish phraseological units, we can conclude that the model of love is built in the minds of native speakers on the basis of cultural specificity. The Turkish linguistic tradition shares love in the love of man and woman (aşk), love in the broad sense of the word (sevgi), passion (sevda) and friendly sympathy (muhabbet). Love is reflected in Turkish phraseologisms as a beautiful and strong feeling that has no limits, it is hot as fire, and strong as iron, able to turn the world around and is primarily associated with heart affection. Love is blind and patient, makes you suffer and laugh, is a source of inspiration and peace. An important condition for happy love is its reciprocity, and the result is an official engagement.
Опис
Ключові слова
східні мови, турецькі фразеологізми, когнітивна лінгвістика, студентські роботи, восточные языки, турецкие фразеологизмы, когнитивная лингвистика, студенческие работы, eastern languages, turkish phraseological units, cognitive linguistics, student work
Цитування
Гаврикова В. С. Концепт «любов» у турецьких фразеологізмах / В. С. Гаврикова // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 40–43.