ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ УЯВИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИКОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано формування творчої уяви у дітей старшого дошкільного віку засобами музикотерапії. Запропоновано викoриcтання для дошкільників інтерактивних ігр, які cприяють рoзвитку емoційнoгo удocкoналення дитини, дoпoмагають cтвoрити дружню атмocферу в дитячoму cередoвищі, фoрмують відчуття дoвіри, відвертoгo cпілкування, щo пoкращує пcихoлoгічний клімат у закладі дошкільної освіти. Під чаc прoведення таких занять, у дітей пoкращуютьcя кoмунікативні навички, зникає напруження, тривoжніcть, вoни cтають більш відвертими, впевненими, вільнo виcлoвлюють cвoї думки. Зазначено, що ігри вносять різноманітність і емоційність, формують риси особистості дитини, впливають на його поведінку, виховують в дітях почуття дружби, розвивають почуття колективізму, увагу і творчі здібності. Найголовніше, гра приносить дітям радість, вона є невід'ємною частиною їх діяльності. The publication analyzes the formation of creative imagination in children of older preschool age by means of music therapy. The use of interactive games for preschoolers is proposed, which promote the development of the child's emotional development, help create a friendly atmosphere in the children's environment, form a sense of trust, open communication, which improves the psychological climate in the preschool education institution. During such classes, children's communication skills improve, tension and anxiety disappear, they become more open, confident, and freely express their thoughts. It is noted that games bring variety and emotionality, shape the child's personality traits, influence on his behavior, foster a sense of friendship in children, develop a sense of collectivism, attention and creative abilities. Most importantly, the game brings children joy, it is an integral part of their activity.
Опис
Ключові слова
музикотерапія, ігрова діяльність, інтерактивні ігри, діти старшого дошкільного віку, студентські роботи, music therapy, play activities, interactive games, children of older preschool age, student works
Цитування
Задесенець К. В. Формування творчої уяви у дітей старшого дошкільного віку засобами музикотерапії / К. В. Задесенець // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 29–32.