Інформаційні системи і технології у науково-дослідній роботі

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дисципліни: сприяти формуванню здатності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти розв’язувати комплексні проблеми в галузі застосування інформаційних систем і технологій в науково-дослідній та освітній діяльності, що передбачає набуття цілісних знань з ефективного використання сучасних комп’ютерних засобів для обробки та аналізу наукової інформації, формування практичних умінь і навичок застосування ІКТ для здійснення дослідницької та педагогічної діяльності, набуття загальної інформаційної культури. Цель дисциплины: способствовать формированию способности соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования решать комплексные проблемы в области применения информационных систем и технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности, что предусматривает приобретение целостных знаний по эффективному использованию современных компьютерных средств для обработки и анализа научной информации, формирования практических умений и навыков применения ИКТ для осуществления исследовательской и педагогической деятельности, приобретение общей информационной культуры. Aim of the course: To contribute to the formation of the ability of third-level (educational-scientific) higher education students to solve complex problems in the use of information systems and technologies in research and educational activity, which requires the acquisition of holistic knowledge of the effective use of modern computer tools for the processing and analysis of scientific information, the development of practical skills and ICT applications for research and teaching activities, the acquisition of general information culture.
Опис
Ключові слова
інформаційні системи і технології, науково-дослідна робота, сучасні комп’ютерні засоби, обробка наукової інформації, інформаційна культура, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, информационные системы и технологии, научно-исследовательская работа, современные компьютерные средства, обработка научной информации, информационная культура, соискатели ученой степени доктора философии, information systems and technologies, Scientific research work, modern computer tools, processing of scientific information, information culture, applicants for a Ph.D.
Цитування
Гризун Л. Е. Інформаційні системи і технології у науково-дослідній роботі : метод. рек. для здобувачів третього (наук.-освіт.) рівня вищ. освіти спец. 011 Науки про освіту / Л. Е. Гризун ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2016. – 21 с.