Методичні рекомендації до курсу "Соціально-економічна географія України" для студентів спеціальностей 014 Середня освіта всіх форм навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з курсу "Соціально-економічна географія України" для студентів всіх форм навчання призначені для студентів, що навчаються за спеціальністю 014. Середня освіта. У методичних рекомендаціях висвітлено основні теми курсу – економіко-географічне положення України, населеня, господарство, економічні райони та зовнішні зв'язки України, завдання до практичних і семінарських занять, питання та завдання для самостійної роботи, джерела для вивчення курсу. Методические рекомендации курса "Социально-экономическая география Украины" для студентов всех форм обучения предназначены для студентов, обучающихся по специальности 014. Среднее образование. В методических рекомендациях освещены основные темы курса – экономико-географическое положение Украины, население, хозяйство, экономические районы и внешние связи Украины, задачи практических и семинарских занятий, вопросы и задачи для самостоятельной работы, источники для изучения курса. Methodological recommendations for the course "Socio-economic geography of Ukraine" for students of all forms of education are intended for students studying in the specialty 014. Secondary education. The guidelines cover the main topics of the course – the economic and geographical position of Ukraine, the population, economy, economic regions and foreign relations of Ukraine, the tasks of practical and seminar classes, questions and tasks for independent work, sources for the course.
Опис
Ключові слова
економічна географія, географія України, методичні рекомендації, экономическая география, география Украины, методические рекомендации, economic geography, geography of Ukraine, methodological guidelines
Цитування
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу "Соціально-економічна географія України" для студентів спеціальності 014 Середня освіта всіх форм навчання / Ю. І. Муромцева, П. І. Лоцман, С. В. Некос ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 61 с.