Соціальна реабілітація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах прийомної сім’ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор статті на прикладі матеріалів дослідників стверджує, що що для формування кращого майбутнього як країни так і дітей-сиріт мають вирішальну роль такі умови: влаштування дитини у прийомну сім’ю, що готова виявляти до неї батьківську турботу, підтримку та любов; прийомні сім’ї потребують допомоги соціальних працівників у створенні сприятливого середовища для реабілітації дитини, позбавленої батьківського піклування; основним принципом роботи соціального працівника, який здійснює супровід прийомних дітей, є індивідуальний підхід до кожної дитини, що сприяє її повноцінній соціалізації, реабілітації та збереженню її здоров’я. Автор статьи на примере материалов исследователей утверждает, что что для формирования лучшего будущего как страны, так и детей-сирот имеют решающую роль такие условия: устройство ребенка в приемную семью, которая готова проявлять к нему родительскую заботу, поддержку и любовь; приемные семьи нуждаются в помощи социальных работников в создании благоприятной среды для реабилитации ребенка, лишенного родительской опеки; основным принципом работы социального работника, осуществляющего сопровождение приемных детей, является индивидуальный подход к каждому ребенку, что способствует его полноценной социализации, реабилитации и сохранению его здоровья. The author of the article, based on the materials of researchers, argues that for the formation of a better future for both countries and orphans, the following conditions are crucial: placing a child in a foster family, ready to show parental care, support and love; foster families need the help of social workers to create a favorable environment for the rehabilitation of a child deprived of parental care; The main principle of work of a social worker who accompanies foster children is an individual approach to each child, which contributes to its full socialization, rehabilitation and preservation of its health.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, соціальна реабілітація, діти-сироти, діти-безпритульні, позбавлення батьківського піклування, прийомні сім’ї, студентські роботи, социальная защита, социальная реабилитация, дети-сироты, дети-беспризорники, лишение родительской опеки, приемные семьи, студенческие работы, the social protection, social rehabilitation, orphans, homeless children, deprivation of parental care, foster families, student work
Цитування
Жигилій Г. Соціальна реабілітація дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, в умовах прийомної сім’ї / Г. Жигилій // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 40–41.