Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5996
Title: Соціальна реабілітація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах прийомної сім’ї
Other Titles: Социальная реабилитация детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в условиях приемной семьи
Social rehabilitation of orphans and children deprived of parental care, in a foster family
Authors: Жигилій, Г.
Жигилей, А.
Zhyhylii, H.
Keywords: соціальний захист
соціальна реабілітація
діти-сироти
діти-безпритульні
позбавлення батьківського піклування
прийомні сім’ї
студентські роботи
социальная защита
социальная реабилитация
дети-сироты
дети-беспризорники
лишение родительской опеки
приемные семьи
студенческие работы
the social protection
social rehabilitation
orphans
homeless children
deprivation of parental care
foster families
student work
Issue Date: 19-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Жигилій Г. Соціальна реабілітація дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, в умовах прийомної сім’ї / Г. Жигилій // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 40–41.
Abstract: Автор статті на прикладі матеріалів дослідників стверджує, що що для формування кращого майбутнього як країни так і дітей-сиріт мають вирішальну роль такі умови: влаштування дитини у прийомну сім’ю, що готова виявляти до неї батьківську турботу, підтримку та любов; прийомні сім’ї потребують допомоги соціальних працівників у створенні сприятливого середовища для реабілітації дитини, позбавленої батьківського піклування; основним принципом роботи соціального працівника, який здійснює супровід прийомних дітей, є індивідуальний підхід до кожної дитини, що сприяє її повноцінній соціалізації, реабілітації та збереженню її здоров’я. Автор статьи на примере материалов исследователей утверждает, что что для формирования лучшего будущего как страны, так и детей-сирот имеют решающую роль такие условия: устройство ребенка в приемную семью, которая готова проявлять к нему родительскую заботу, поддержку и любовь; приемные семьи нуждаются в помощи социальных работников в создании благоприятной среды для реабилитации ребенка, лишенного родительской опеки; основным принципом работы социального работника, осуществляющего сопровождение приемных детей, является индивидуальный подход к каждому ребенку, что способствует его полноценной социализации, реабилитации и сохранению его здоровья. The author of the article, based on the materials of researchers, argues that for the formation of a better future for both countries and orphans, the following conditions are crucial: placing a child in a foster family, ready to show parental care, support and love; foster families need the help of social workers to create a favorable environment for the rehabilitation of a child deprived of parental care; The main principle of work of a social worker who accompanies foster children is an individual approach to each child, which contributes to its full socialization, rehabilitation and preservation of its health.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5996
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.