Відкриті освітні ресурси як засіб студентоцентрованого навчання та професійного вдосконалення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут вищої освіти НАПН України
Анотація
Розглянуто питання створення та впровадження відповідних курсів, що відповідають сучасним викликам, по встановленню балансу між утворенням, кваліфікацією, соціалізацією і особистісного розвитку науково-педагогічних кадрів в умовах розвитку цифрової інклюзивної екосистеми.Рассмотрены вопросы создания и внедрения соответствующих курсов , отвечающих современным вызовам , по установлению баланса между образованием, квалификацией, социализацией и личностного развития научно-педагогических кадров в условиях развития цифровой инклюзивной экосистемы. The issues of creating and implementing appropriate courses that meet modern challenges to establish a balance between education, qualifications, socialization and personal development of scientific and pedagogical personnel in the development of a digital inclusive ecosystem are considered.
Опис
Ключові слова
відкрити освітні ресурси, навчання, студенти, открытые образовательные ресурсы, обучение, студенты, open educational resources, teaching, students
Цитування
Олійник Т. О. Відкриті освітні ресурси як засіб студентоцентрованого навчання та професійного вдосконалення / Т. О. Олійник // Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті: зб. наук. пр. ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18 трав. 2020 р. / Ін-т вищої освіти НАПН України. – Київ : ІВО НАПНУ, 2020. – С. 76–78.