Фольклоризми в мовотворчості П. Загребельного

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Фольклоризми фразеологізми, паремії, народні пісні, які маркують ідіолект П. Загребельного, − це важливі виражально-зображальні лінгвальні одиниці, що, функціонуючи в межах конотативно-аксіологічного поля досліджуваної романістики, з одного боку, релевантні ознаки складників етнокультурного коду семіотичного простору, а з другого –високий потенціал у текстові площині індивідуально-авторського мовотворення. Фольклоризми фразеологизмы, паремии, народные песни, которые маркируют идиолект П. Загребельного - это важные выразительно изобразительные лингвальные единицы, что, функционируя в пределах коннотативно-аксиологического поля исследуемой романистики, с одной стороны, релевантные признаки составляющих этнокультурного кода семиотического пространства, а с второго -высокий потенциал в текстовые плоскости индивидуально-авторского языкотворчества. Folklorizms, phraseologisms, paremias, folk songs that mark the idiolect of P. Zagrebelny are important expressive-pictorial lingual units, which, functioning within the connotative-axiological field of the studied novels, on the one hand, are relevant features of the simple composition of ethnocultures. the second is the high potential in the textual plane of individual-authorial language formation.
Опис
Ключові слова
фольклоризми, мовотворчість, Загребельний П., виражально-зображальні лінгвальні одиниці, мова, фольклоризмы, языкотворчество, Загребельный П., выразительно-изобразительные лингвальные единицы, язык, folklorism, linguistic creativity, Zagrebelny P., expressive and pictorial lingual units, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Джура О. В. Фольклоризми в мовотворчості П. Загребельного / О. В. Джура // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 24–27.