Проблема розумового виховання старшокласників у вітчизняній педагогічній науці першої половини ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії здійснено цілісне історико-педагогічне дослідження проблеми розумового виховання старшокласників у конкретний історичний період, показано внесок вітчизняних учених, педагогів першої половини ХХ ст у розробку теоретичних засад зазначеної проблеми, обгрунтовано етапи розвитку ідей розумового виховання старшокласників у обраний період, накреслено шляхи творчого використання накопиченого досвіду у навчально-виховному процесі сучасної школи. Монографія може бути корисною для широкого кола педагогів -науковців, учителів-практиків, студентів педагогічних навчальних закладів. В монографии осуществлено целостное историко-педагогическое исследование проблемы умственного воспитания старшеклассников в конкретный исторический период, показан вклад отечественных ученых, педагогов первой половины ХХ в в разработку теоретических основ указанной проблемы, обоснованы этапы развития идей умственного воспитания старшеклассников в выбранный период опыта в учебно-воспитательном процессе современной школы Монография может быть полезна широкому кругу педагогов-ученых, учителей-практиков, студентов педагогических учебных заведений. The monograph provides a comprehensive historical and pedagogical study of the problem of mental education of high school students in a particular historical period, shows the contribution of domestic scientists, teachers of the first half of the twentieth century in developing the theoretical foundations of this problem. experience in the educational process of a modern school. The monograph can be useful for a wide range of teachers - scientists, teachers, practitioners, students of pedagogical schools.
Опис
Ключові слова
розумове виховання, старшокласники, педагогічна думка ХХ ст., умственное воспитание, старшеклассники, педагогическая мысль ХХ ст., mental education, high school students, pedagogical thought of the twentieth century
Цитування
Плиско Л. М. Проблема розумового виховання старшокласників у вітчизняній педагогічній науці першої половини ХХ ст. : монографія / Л. М. Плиско, В. Л. Ялліна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – 227 с.