Музична освіта школярів у закладах загальної середньої освіти КНР: тенденції та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження зумовлена недостатньою розробкою в педагогіці проблеми музичної освіти школярів у закладах загальної середньої освіти КНР, значущістю використання педагогічно цінного китайського досвіду музичної освіти у вітчизняній освітній практиці. Метою дослідження є висвітлення тенденцій і перспектив музичної освіти школярів у закладах загальної середньої освіти КНР. Використано загальнонаукові (аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, порівняння, класифікація), історичні, емпіричні, прогностичні методи дослідження. Розкрито загальні тенденції розвитку музичної освіти в закладах загальної середньої освіти КНР в історичному, змістовому, організаційно-методичному аспектах. Визначено спільні тенденції розвитку музичної освіти в закладах загальної середньої освіти України та КНР: прогресивність загальної стратегії музичної освіти, її спрямованість на розвиток духовності нації; демократизація освітнього процесу; відкритість світовому й європейському досвіду; постійна модернізація змісту освіти, форм і методів його засвоєння; поліпшення умов освітнього процесу; збільшення уваги до професійної підготовки вчителів музики. Перспективними напрямами розвитку музичної освіти школярів у закладах загальної середньої освіти КНР є: інтенсифікація наукових досліджень та активізація впровадження інновацій у практику музичної освіти; створення національної концепції загальної музичної освіти з урахуванням прогресивного світового досвіду та національних культурних традицій; розроблення навчальних програм загальної середньої музичної освіти з урахуванням специфіки і можливостей регіонів, поєднання традицій та інновацій у музичній педагогіці. Визначено напрями використання китайського досвіду в сучасній школі України: розробка концепцій музичної освіти школярів з урахуванням реалій і перспектив розвитку вітчизняної освіти, національних і загальнолюдських культурних традицій; засвоєння зростаючим поколінням найважливіших цінностей засобами музичного мистецтва; забезпечення педагогічно доцільної організації та поліпшення умов здійснення музичної освіти школярів; підвищення вимог до професійності вчителів музики. Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработкой в педагогике проблемы музыкального образования школьников в учреждениях общего среднего образования КНР, значимостью использования педагогически ценного китайского опыта музыкального образования в отечественной образовательной практике. Целью исследования является освещение тенденций и перспектив музыкального образования школьников в учреждениях общего среднего образования КНР. Использованы общенаучные (анализ, синтез, систематизация, обобщение, сравнение, классификация), исторические, эмпирические, прогностические методы исследования. Раскрыты общие тенденции развития музыкального образования в учреждениях общего среднего образования КНР в историческом, содержательном, организационно-методическом аспектах. Определены общие тенденции развития музыкального образования в учреждениях общего среднего образования Украины и КНР: прогрессивность общей стратегии музыкального образования, ее направленность на развитие духовности нации; демократизация образовательного процесса; открытость мировому и европейскому опыту; постоянная модернизация содержания образования, форм и методов его усвоения; улучшение условий образовательного процесса; увеличение внимания к профессиональной подготовке учителей музыки. Перспективными направлениями развития музыкального образования школьников в учреждениях общего среднего образования КНР являются: интенсификация научных исследований и активизация внедрения инноваций в практику музыкального образования; создание национальной концепции общего музыкального образования с учетом прогрессивного мирового опыта и национальных культурных традиций; разработка учебных программ общего среднего музыкального образования с учетом специфики и возможностей регионов, сочетание традиций и инноваций в музыкальной педагогике. Определены направления использования китайского опыта в современной школе Украины: разработка концепций музыкального образования школьников с учетом реалий и перспектив развития отечественного образования, национальных и общечеловеческих культурных традиций; усвоения подрастающем поколением важнейших ценностей средствами музыкального искусства; обеспечение педагогически целесообразного организации и улучшения условий осуществления музыкального образования школьников; повышение требований к профессионализму учителей музыки. The relevance of the study is predetermined by insufficient development of the problem of schoolchildren’s music education in general secondary education institutions in the People’s Republic of China and the significance of the use of educationally valuable Chinese experience in music education in Ukrainian educational practice. The aim of the study is to reveal the tendencies and prospects for schoolchildren’s music education in general secondary education institutions in the People’s Republic of China. Various methods have been used to carry out this research, namely: general scientific (analysis, synthesis, systematization, generalization, comparison, classification), historical, empirical and prognostic methods. The general tendencies of development of music education in general secondary education institutions in the People’s Republic of China in historical, content and organizational-methodical aspects have been revealed. The general trends of development of music education in general secondary education institutions in Ukraine and the People’s Republic of China have been determined. They are the progressiveness of the general strategy of music education, its focus on the development of spirituality of the nation, democratization of educational process, openness to the world and European experience, constant modernization of the content of education, forms and methods of mastering it, improvement of the conditions of educational process, increased attention to Music teachers’ professional training. The prospects for development of schoolchildren’s music education in general secondary education institutions in the People’s Republic of China have been specified. They are the intensification of scientific research and intensifying the implementation of innovations into the practice of music education, the creation of a national concept of general music education taking into consideration the progressive world experience and national cultural traditions, development of curricula of general secondary music education taking into account the specificity and opportunities in the region, the combination of tradition and innovation in music pedagogy. The directions of the use of Chinese experience in modern schools in Ukraine have been determined. They are the development of a concept of schoolchildren’s music education taking into account the realities and prospects for the development of national education, universal and national cultural traditions, children’s assimilation of the most important values by means of musical art, providing pedagogically appropriate organization and improving the conditions of children’s music education, increasing the requirements for Music teachers’ professionalism.
Опис
Ключові слова
музична освіта, школярі, заклади загальної середньої освіти, КНР, тенденції, перспективи, музыкальное образование, школьники, учреждения общего среднего образования, КНР, тенденции, перспективы, music education, schoolchildren, general secondary education institutions, the People’s Republic of China, tendencies, prospects
Цитування
Золотухіна С. Т. Музична освіта школярів у закладах загальної середньої освіти КНР: тенденції та перспективи / С. Т. Золотухіна, О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. М. Іонова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – № 47. – С. 37–49.