Вплив козацького права на правову систему українських земель доби Хмельниччини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано формування та розвиток феномену козацького права на теренах України середини XVII ст. Норми козацького звичаєвого права виникали та формувались в процесі еволюції господарсько-побутових відносин та спирались на загальноприйняті «давні» норми поведінки, що були вироблені протягом століть. Писаних норм права, законів на Січі не було. Джерелом права вважався головним чином правовий звичай. В статье проанализировано формирование и развитие феномена казацкого права на территории Украины середины XVII в. Нормы казацкого правового обычая возникали и формировались в процессе эволюции хозяйственно-бытовых отношений и опирались на общепринятые «давние» нормы поведения, которые вырабатывались в течение веков. Писаных норм права, законов на Сечи не было. Источником права считался главным образом правовой обычай. The article analyzes the formation and development of the phenomenon of Cossack law in Ukraine in the middle of the XVII century. Cossack legal practices emerged and formed in the evolution of economic and social relations and were based on generally accepted "old" rules of conduct, which were elaborated over the centuries. There were no written rules of law or laws in the Sich. The source of law was considered to be mainly legal custom.
Опис
Ключові слова
Гетьманщина, правова система, козацьке право, звичаєве право, українські землі, земельні відносини, господарсько-побутові відносини, гетьманські універсали, Гетманщина, правовая система, казацкое право, правовой обычай, украинские земли, земельные отношения, хозяйственно-бытовые отношения, гетманские универсалы, Hetmanate, legal system, Cossack law, legal custom, Ukrainian lands, land relations, economic and domestic relations, Hetman's universals
Цитування
Олійник О. М. Вплив козацького права на правову систему українських земель доби Хмельниччини / О. М. Олійник, М. М. Олійник // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 117–125.