Мультимедійні технології в музичному вихованні дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Динамічна цифровізація національної системи освіти зумовлює трансформацію усіх її ланок, а саме дошкільної освіти. Одними з перспективних та стратегічних напрямків цифровізації дошкільної освіти є використання мультимедійних технології, які розширюють можливості організації освітнього процесу. Вітчизняні та закордонні науковці у своїх дослідженнях зазначають особливу роль мультимедійних технологій для розвитку інтелекту та особистості дитини. Поняття мультимедіа пов’язане з комп’ютерним опрацюванням та представленням різнотипної інформації та з варіабельністю подання образів та сценаріями. Впровадження у сферу освіти засобів мультимедіа призводить до появи нових програмних засобів і потребує їх змістовного наповнення під час розроблення нових методів навчання. Акцентується увага на мультимедійних презентаціях як потужних дидактичних засобах для проведення музичних занять. Під час використання мультимедійних презентацій зростає інтерес дітей до освітньої діяльності, підвищується рівень їхніх пізнавальних можливостей, більш ефективно розвиваються здібності дошкільнят. Використання нових різноманітних та нетрадиційних прийомів пояснення та закріплення матеріалу в ігровій формі підвищує мимовільну увагу дітей у процесі пізнання, допомагає активізувати їхню довільну увагу, сприяти розвитку всіх психічних процесів. На основі аналізу теоретичних досліджень визначено особливість сприйняття інформації засобами мультимедіа, враховуючи типи людей: кінестетики, аудіали та візуали. Підкреслено, що ці типи сприйняття потрібно враховувати, оскільки від якості сприйняття інформації безпосередньо залежить успішність навчання. The dynamic digitalization of the national education system leads to the transformation of all its links, including preschool education. One of the promising and strategic directions of digitalization of preschool education is the use of multimedia technologies that expand the possibilities of organizing the educational process. Domestic and foreign scholars in their studies point out the special role of multimedia technologies for the development of a child's intelligence and personality. The concept of multimedia is associated with computer processing and presentation of various types of information, as well as with the variability of images and scenarios. The introduction of multimedia into the field of education leads to the emergence of new software tools and requires their content in the development of new teaching methods. The article focuses on multimedia presentations as powerful didactic tools for music lessons. When using multimedia presentations, children's interest in educational activities increases, the level of their cognitive abilities increases, and preschoolers' abilities develop more effectively. The use of new diverse and non-traditional methods of explaining and consolidating material playfully increases children's involuntary attention in the process of cognition, helps to activate their voluntary attention, and promotes the development of all mental processes. Based on the analysis of theoretical studies, the peculiarity of information perception by means of multimedia is determined considering the types of people: kinesthetic, audial, and visual. It is emphasized that these types of perception should be considered because the quality of information perception directly affects the success of learning.
Опис
Ключові слова
цифровізація, дошкільна освіта, музика, мультимедіа, виховання, освітній процес, digitalization, preschool education, music, multimedia, upbringing, educational process
Цитування
Доценко С. Мультимедійні технології в музичному вихованні дітей дошкільного віку / С. Доценко, Чжан Ітін // Новий Колегіум. – 2023. – № 3 (111). – С. 107–113.