Формування особистісно-професійного іміджу керівника

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі з’ясовано роль іміджології у професійній сфері та сутність поняття «імідж»; схарактеризовано компоненти особистісно-професійного іміджу керівника закладу освіти та розкрито особливості його формування; здійснено аналіз особистісно-професійного іміджу керівника закладу освіти та на цій основі розроблено комплексно-цільову програму з його вдосконалення; проведено експертизу програми, визначено умови та ресурсне забезпечення для її впровадження. The paper clarifies the role of imageology in the professional sphere and the essence of the concept of «image»; the components of the personal and professional image of the head of the educational institution are characterized and the peculiarities of its formation are revealed; the analysis of personal and professional image of the head of the educational institution is carried out and on this basis the complex-target program on its improvement is developed; examination of the program was carried out, conditions and resource provision for its implementation were determined.
Опис
Ключові слова
заклади освіти, управління, керівник, особистісно-професійний імідж, educational institution, management, head, personal and professional image
Цитування
Плутахіна Т. І. Формування особистісно-професійного іміджу керівника : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / Т. І. Плутахіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 69 с. + дод.
Колекції