Організація навчання в умовах післядипломної освіти на засадах особистісно зорієнтованого підходу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Українська інженерно-педагогічна академія
Анотація
Системоутворюючою якістю особистості є суб'єктність, тому організація особистісно зорієнтованого навчання має будуватися на основі індивідуальної освітньої програми, яка враховує соціально-педагогічний досвід особистості в процесі навчання і сприяє реалізації рівневої стратегії, диференціації та індивідуалізації, що забезпечує ефективність у виборі змісту, методів і форм навчання. Системообразующим качеством личности является субъектность, поэтому организация личностно ориентированного обучения должна строиться на основе индивидуальной образовательной программы, которая учитывает социально-педагогический опыт личности в процессе обучения и способствует реализации уровневой стратегии, дифференциации и индивидуализации, обеспечивает эффективность в выборе содержания, методов и форм обучения. The system-forming quality of the personality is subjectivity, therefore, the organization of personality-oriented learning should be based on an individual educational program, which takes into account the socio-pedagogical experience of the individual in the learning process and contributes to the implementation of the level strategy, differentiation and individualization, ensures efficiency in the choice of content, methods and forms of education.
Опис
Ключові слова
особистісно зорієнтоване навчання, суб'єктність, суб'єктний досвід, соціально-педагогічний досвід, личностно ориентированное обучение, субъектность, субъектный опыт, социально-педагогический опыт, personal-oriented learning, subjective experience, socio-pedagogical experience, individual educational program
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Організація навчання в умовах післядипломної освіти на засадах особистісно зорієнтованого підходу / Т. М. Хлєбнікова, В. В. Григораш // Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. WEB-форуму, Київ-Харків, 25-27 берез. 2020 р. ; / Укр. інж. -пед. акад. ; [упор. М. Л. Ростока; редкол.: М. Л. Ростока, Т. С. Бондаренко, В. Е. Лунячек та ін.]. Харків : Мадрид, 2020. – Вип. 2. – С. 135–136.