Формування комунікативної компетентності на уроках РЗМ в учнів 7 класу з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні на тему: «Формування комунікативної компетентності на уроках розвитку зв’язного мовлення в учнів 7 класу з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти» проаналізовано науково-теоретичні засади вивчення проблеми формування комунікативної компетентності в учнів 7 класу з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти; розглянуто шляхи формування соціальних стосунків між учнями в інклюзивному класі; у дослідженні розкрито поняття «комунікація», «комунікативна компетентність», «соціальна компетентність» в психолінгвістичному та психолого-педагогічному аспектах; проаналізовано програму для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (рівень стандарту) та обґрунтовано лінгводидактичні засади формування комунікативних компетентностей в учнів 7 класу; подано методичні рекомендації щодо формування комунікативної компетентності на уроках розвитку зв’язного мовлення учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти в процесі соціалізації; визначено приорітетним текстоцентричний підхід на уроках розвитку зв’язного мовлення як умова успішного формування комунікативної компетентності в учнів з особливими освітніми потребами; розроблено матеріали до уроків розвитку зв’язного мовлення для формування комунікативної компетентності в учнів 7 класу з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. В магистерском исследовании на тему: «Формирование коммуникативной компетентности на уроках развития связной речи у учащихся 7 класса особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования» проанализировано научно-теоретические основы изучения проблемы формирования коммуникативной компетентности у учащихся 7 класса с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования; рассмотрены пути формирования социальных отношений между учащимися в инклюзивном классе; в исследовании раскрыто понятие «коммуникация», «коммуникативная компетентность», «социальная компетентность» в психолингвистическом и психолого-педагогическом аспектах; проанализировано программу для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучение (уровень стандарта) и обоснованы лингводидактические основы формирование коммуникативных компетентностей у учащихся 7 класса; представлены методические рекомендации по формированию коммуникативной компетентности на уроках развития связной речи учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования в процессе социализации; определено приоритетным текстоцентрический подход на уроках развития связной речи как условие успешного формирования коммуникативной компетентности у учащихся с особыми образовательными потребностями; разработаны материалы к урокам развития связной речи для формирования коммуникативной компетентности у учащихся 7 класса особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. In the master's research on the topic: "Formation of communicative competence in lessons of development of coherent speech in 7th grade students with special educational needs in inclusive education" analyzed scientific and theoretical principles of studying the problem of communicative competence in 7th grade students with special educational needs inclusive education; the ways of formation of social relations between students in an inclusive class are considered; the study reveals the concepts of "communication", "communicative competence", "social competence" in psycholinguistic and psychological-pedagogical aspects; the program for secondary schools with Ukrainian language of instruction (standard level) is analyzed and the linguodidactic principles of formation of communicative competencies in 7th grade students are substantiated; methodical recommendations on the formation of communicative competence in the lessons of development of coherent speech of students with special educational needs in the conditions of inclusive education in the process of socialization; the text-centric approach in the lessons of coherent speech development as a condition for successful formation of communicative competence in students with special educational needs is identified as a priority; developed materials for lessons on the development of coherent speech for the formation of communicative competence in 7th grade students with special educational needs in an inclusive education.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, комунікація, соціальна компетентність, текстоцентричний підхід, розвиток зв’язного мовлення, інклюзивна освіта, коммуникативная компетентность, коммуникация, социальная компетентность, текстоцентрический подход, развитие связной речи, инклюзивное образование, communicative competence, communication, social competence, text-centric approach, development of coherent speech, inclusive education
Цитування
Овдієнко А. М. Формування комунікативної компетентності на уроках РЗМ в учнів 7 класу з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : 014 Середня освіта (Українська мова і література) / А. М. Овдієнко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2021. – 66 с. ; іл.
Колекції