Використання музично-педагогічної концепції К. Орфа при організації навчання музики школярів як актуальна проблема сучасної системи музичної освіти КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті наголошено, що нарощування технократичних процесів, ефективний розвиток інформаційно-наукової та промислової структур китайської держави стали поступово виводити пріоритетність духовної та естетичної складової за проєкції актуальних освітніх потреб суспільства. Було з’ясовано, що з 80-х рр. ХХ ст. державною політикою в галузі освіти визначилася тенденція підвищення статусу естетичного виховання. Для вирішення нагальних проблем освіти особливої уваги потребувала модернізація музичної освіти, що зумовило широке використання ідей та прогресивного досвіду західноєвропейських вчителів музичного мистецтва. Автором представлені ідеї німецького музиканта, композитора К. Орфа стосовно організації та реалізації музичного навчання, які дозволяють підвищити його ефективність та результативність. Мета нашого дослідження полягає у вивченні та аналізі змісту музичнопедагогічної концепції К. Орфа у контексті її застосування в системі музичної освіти КНР. Для розуміння концептуальних засад даної проблеми в процесі дослідження ми використовували такі методи: аналіз, узагальнення, систематизацію педагогічних, історичних, науково-методичних праць вчених з проблем музичного виховання школярів. Вивчення науково-педагогічної спадщини К. Орфа, практичної діяльності фахівця дозволили автору визначити основні ідеї його музично-педагогічної концепції. Це: - Імпровізація, «імпульс» виступають основою для вивчення музики. Під імпульсом автор розуміє певний емоційний потяг до музикування, імпровізації, танцю, ритмічних рухів і співу, які дитина виконує інтуїтивно і із задоволенням. - Для навчання музики доцільно використовувати близький і зрозумілий дитині музичний матеріал. Найкраще для цього підходять твори народної творчості. - Для кращого розуміння самої природи музичного твору та швидкого формування виконавських навичок доцільно використовувати музичні інструменти, які не потребують спеціальної підготовки. К. Орфом було запропоновани цілий комплекс таких інструментів. - Вивчення музики буде ефективним в умовах, наближених до природної діяльності дитини, звичних видів активності. Для цього доцільно широко використовувати різноманітні ігри, руханки тощо. Strengthening of technocratic p`rocesses, effective development of information, scientific and industrial structures of the Chinese state have determined the urgency of the problem of spiritual, aesthetic and moral development of the individual.It was found that since the 1980s the state policy in the field of education has paid special attention to the issues of aesthetic education. Modernization of music education required special attention to address pressing issues of education. Music affects the spiritual and emotional sphere of man, allows you to comprehensively develop a range of feelings, ideals, tastes of the individual.A special place in this process was occupied by the creative use and application of promising ideas of progressive teachers of the past. The author presents the ideas of the German musician, composer K. Orff on the organization and implementation of music education, which allows to increase its efficiency and effectiveness. The aim of our study is to study and analyze the content of the musical and pedagogical concept of K. Orff in the context of its application in the music education system in China. In the process of research we used the following methods: analysis, generalization, systematization of pedagogical, historical, scientific and methodological works of scientists on the problems of music education of schoolchildren to understand the conceptual foundations of this problem. The study of the scientific and pedagogical heritage of K. Orff, his practical activities allowed the author to identify the main ideas of his musical and pedagogical concept. - Improvisation, «impulse» is the basis for the study of music. Impulse is a stimulus for music, dance, rhythmic movements and singing, which the child performs intuitively and with pleasure. - To teach music, it is advisable to use material that is close and understandable to the child. Works of folk art are best suited for this. - For a better understanding of the very nature of a musical work and the rapid formation of performing skills, it is advisable to use musical instruments that do not require special training. - Learning music will be effective in conditions close to the child's leisure and activities. To do this, it is advisable to widely use a variety of games.
Опис
Ключові слова
музика, музична освіта, музично-педагогічна концепція К. Орфа, реформа музичної освіти КНР, music, music education, music-pedagogical concept of K. Orff, reform of music education in China
Цитування
Чжан Ян. Використання музично-педагогічної концепції К. Орфа при організації навчання музики школярів як актуальна проблема сучасної системи музичної освіти КНР / Чжан Ян, О. М. Кін // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 52. – С. 152–161.