Принципи індивідуального підходу в естетичному вихованні дитини в педагогічній спадщині П. Г. Редкіна

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет, Запоріжжя
Анотація
Метою статті є спроба конкретизувати питання з проблеми формування ін-дивідуальної естетичної культури дитини як в освітніх закладах, так і в родинному ко-лі, які розглядав у своїй педагогічній спадщині видатний педагог ХІХ ст. П. Г. Редкін. Розкрито, що принципи інди-відуального підходу в естетичному вихованні дитини, за П. Г. Редкіним, тісно пов’язані з принципом природовідповідності. Основний зміст цього розкривається в урахуванні вікових та індивідуальних особливостей дітей. Реалізація цього принципу означає, що умови роботи в колективі повинні використовуватись для того, щоб забезпечити повноцінну активність кожного учня у засвоєнні ним знань, умінь і навичок (заохочення, навіювання віри, упевненості у своїх силах, взаємодопомога тощо). The purpose of the article is an attempt to specify the problem of the formation of the individual aesthetic culture of the child both in educational institutions and in the family circle, which was considered by the outstanding teacher of the 19th century in his pedagogical heritage. PG Redkin. It was revealed that the principles of an individual approach in the aesthetic upbringing of a child, according to P. G. Redkin, are closely related to the principle of conformity to nature. The main meaning of this is revealed taking into account the age and individual characteristics of children. The implementation of this principle means that the working conditions in the collective should be used to ensure the full activity of each student in his assimilation of knowledge, skills and abilities (encouragement, instilling faith, self-confidence, mutual assistance, etc.).
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, принцип природовідповідності, індивідуальний підхід, Редкін П. Г., aesthetic education, the principle of conformity to nature, individual approach, Redkin P.
Цитування
Фомін В. В. Принципи індивідуального підходу в естетичному вихованні дитини в педагогічній спадщині П. Г. Редкіна / В. В. Фомін // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 2. – С. 410-413.