Постановка мюзиклу як форма позааудиторної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито суть позааудиторної роботи на прикладі постановки мюзиклу як дієвий спосіб оптимізації професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. Проаналізована позааудиторна робота як форма музично-сценічної діяльності студентів. В статье раскрыта суть внеаудиторной работы на примере постановки мюзикла как действенный способ оптимизации профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства. Проанализирована внеаудиторная работа как форма музыкально-сценической деятельности студентов. The article reveals the essence of the extracurricular work on the example of the staging a musical as an effective way to optimize the training of the future teachers of the musical art. Extracurricular work is analyzed as a form of students'musical-expressive activity.
Опис
Ключові слова
мюзикл, позааудиторна робота, професійна підготовка, студентські роботи, внеаудиторная работа, профессиональная подготовка, студенческие работы, musical, extracurricular work, vocational training, student work
Цитування
Слободенюк Г. Ф. Постановка мюзиклу як форма позааудиторної роботи / Г. Ф. Слободенюк, В. О. Гуріна // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 243–246.