ФЕМІНОЦЕНТРИЗМ СІМЕЙНОЇ САГИ «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ» ЯК ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА РИСА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ОКСАНИ ЗАБУЖКО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство; видавництво "Монограф" ФОП Іванченко І. С.
Анотація
У статті досліджуються жанрово-стильові особливості сімейної саги «Музей поки- нутих секретів» Оксани Забужко, а саме — феміноцентризм як особлива визначальна риса художньої прози письменниці і як унікальне явище сучасної української жіночої лі- тератури. The article examines the genre-stylistic features of the family saga «Museum of Abandoned Secrets» by Oksana Zabuzhko, namely, feminocentrism as a special feature of the writer's prose and as a unique phenomenon of modern Ukrainian women's prose.
Опис
Ключові слова
Забужко О. С., ґендарний підхід, феміноцентризм, фемінність, маскулінність, андрогінність, сімейна сага, аспірантські роботи, Zabuzhko О., gender approach, feminocentricity, femininity, masculinity, androgyny, family saga, postgraduate work
Цитування
Румянцева-Лахтіна О. О. Феміноцентризм сімейної саги "Музей покинутих секретів" як жанрова-стильова риса художньої прози Оксани Забужко / О. О. Румянцева-Лахтіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Монограф, 2022. – Вип. 9. – С. 116–121.