РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках математики. Зазначено, що для підкріплення пізнавальної активності учнів необхідно застосовувати широкий спектр стимулів та мотивів, способів і методів навчання, які б задовільняли їхню творчу і самостійну пошукову діяльність. Мова іде про інтерактивну навчально-пізнавальну діяльність, яка полягає у забезпеченні постійної активної взаємодії учнів з вчителем, що ґрунтується на діалозі, обміні думками, створенні комфортної атмосфери співпраці. Саме організація інтерактивного навчання дозволяє зробити кожного учня активним учасником пошуку шляхів і засобів розв’язання певної проблеми. The publication examines the development of cognitive activity of junior high school students in mathematics lessons. It is noted that in order to strengthen the cognitive activity of students, it is necessary to apply a wide range of incentives and motives, ways and methods of learning that would satisfy their creative and independent search activity. We are talking about interactive educational and cognitive activity, which consists in ensuring the constant active interaction of students with the teacher, which is based on dialogue, exchange of ideas, creation of a comfortable atmosphere of cooperation. It is the organization of interactive learning that makes each student an active participant in the search for ways and means of solving a certain problem.
Опис
Ключові слова
викладання математики, пізнавальна активність, освітній процес, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, teaching mathematics, cognitive activity, educational process, children of primary school age, student works
Цитування
Васильєва Д. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках математики / Д. Васильєва // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 49.