РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕМ І НАВЧАННЯ ЇХ ДОВЕДЕННЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто оволодіння математичним мовленням, що є необхідною умовою розуміння суті навчального матеріалу, його осмислення і усвідомлення, що, у свою чергу, є умовою набуття навичок практичного застосування знань у житті. Визначено ефективний для розвитку математичного мовлення спосіб організації процесу вивчення теорем та навчання їх доведенню. В статье рассмотрено овладение математической речью, что является необходимым условием понимания сути учебного материала, его осмысление и осознание, что, в свою очередь, является условием приобретения навыков практического применения знаний в жизни. Определен эффективный для развития математического речи способ организации процесса изучения теорем и обучение их доказыванию. The article considers the mastery of mathematical speech, which is a necessary condition for understanding the essence of educational material, its comprehension and awareness, which, in turn, is a condition for acquiring skills of practical application of knowledge in life. The purpose of our work is: to determine effective for development mathematical speech is a way of organizing the process of studying theorems and learning to prove them. The article deals with the mastery of mathematical speech, which is a prerequisite for understanding the essence of the learning material, its comprehension and awareness, which in turn is a condition for the acquisition of skills for the practical application of knowledge in life. An effective way of organizing the process of learning theorems and learning to prove them is determined for the development of mathematical speech.
Опис
Ключові слова
математичне мовлення школярів, вивчення теорем, доведення теорем, студентські роботи, математическая речь школьников, изучение теорем, доказательства теорем, студенческие работы, mathematical speech of schoolchildren, study of theorems, proof of theorems, student work
Цитування
Трефілова К. І. Розвиток математичного мовлення школярів у процесі вивчення теорем і навчання їх доведенню / К. І. Трефілова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 113–116.