Кваліфікаційний іспит з перевірки додаткових компетенцій "Економіка та фінанси"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлена програма і методичні рекомендації є навчальним виданням, що визначають порядок проведення та зміст кваліфікаційного іспиту з перевірки додаткових компетенцій «Економіка та фінанси» для здобувачів освітнього рівня бакалавр, складені на підставі Положення про підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти, відповідають змісту та вимогам освітніх програм «Економіка», «Економіка, управління та право», навчальному та робочому планам спеціальності, а також іншим нормативно-правовим документам з організації освітнього процесу в ХНПУ імені Г. С. Сковороди та нормативно-правовим актам з питань освіти. Методичні рекомендації стануть у нагоді як здобувачам, так і викладачам професійних дисциплін за вибором, членам кваліфікаційних комісій. Представленная программа и методические рекомендации являются учебным изданием, определяют порядок проведения и содержание квалификационного экзамена по проверке дополнительных компетенций «Экономика и финансы» для соискателей образовательного уровня бакалавр, составленные на основании Положения об итоговой аттестации соискателей высшего образования, соответствуют содержанию и требованиям образовательных программ «Экономика»,«Экономика, управление и право», учебным и рабочим планам специальности, а также другим нормативно-правовым документам по организации образовательного процесса в ХНПУ имени Г. С. Сковороды и нормативно-правовым актам по вопросам образования. Методические рекомендации пригодятся как соискателям, так и преподавателям профессиональных дисциплин по выбору, членам квалификационных комиссий. The presented programme and methodological recommendations are a training publication, determine the order and content of the qualification examination to check the additional competences "Economics and Finance" for applicants of the educational level Bachelor, compiled on the basis of the Regulations on the final certification of candidates for higher education, correspond to the content and requirements of educational programmes "Economics", "Economics, Management and Law", curriculum and work plans of the specialty, as well as other regulatory legal documents. Methodological Recommendations will be useful for both applicants and teachers of professional disciplines of choice, members of qualification commissions.
Опис
Ключові слова
економіка, фінанси, кваліфікаційний іспит, програма підсумкової атестації, підготовка бакалаврів, экономика, финансы, квалификационный экзамен, программа итоговой аттестации, подготовка бакалавров, economy, Finance, qualification exam, final certification programme
Цитування
Соляр В. В. Кваліфікаційний іспит з перевірки додаткових компетенцій "Економіка та фінанси" : програма та метод. рек. до підсумкової атестації здобувачів вищ. освіти освіт. рівня бакалавр галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спец. 051 "Економіка" освіт. програм "Економіка", "Економіка, управління та право" / В. В. Соляр. – Харків : ХНПУ, 2021. – 50 с.