ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-01-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Анотація
У публікації розглянуто формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя-філолога. Проаналізовано особливості комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів, доведено, що професійне мовлення майбутнього вчителя-філолога має бути багатим, чистим, правильним, точним, виразним, логічним, доречним та емоційним, що допоможе йому у майбутній професійній діяльності налагодити співробітництво з учнями, батьками та колегами і полегшить досягнення результативності навчання, реалізації освітньої мети та завдань Нової української школи. Сучасна мовна освіта покликана формувати особистість учителя-філолога як гаранта збереження й подальшого розвитку національної культури та державності, тобто комунікативно компетентну особистість. The article deals with the formation of future philologist's communicative competence. The article analyses the peculiarities of future philology teachers' communicative competence and proves that the professional speech of a future philology teacher should be rich, clean, correct, precise, expressive, logical, appropriate and emotional, which will help him/her to establish cooperation with students, parents and colleagues in future professional activities and facilitate the achievement of learning outcomes, the realisation of the educational goals and objectives of the New Ukrainian School. Modern language education is designed to form the personality of a philologist teacher as a guarantor of the preservation and further development of national culture and statehood, i.e. a communicatively competent personality.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, підготовка учителів-філологів, професійне мовлення, мовна освіта, Нова українська школа, communicative competence, teacher training, professional speech, language education, New Ukrainian School
Цитування
Ткач О. В. Шляхи формування і вдосконалення комунікативної компетентності особистості майбутніх учителів-філологів на сучасному етапі в Україні / О. В. Ткач // Змінність дидактичних та соціокультурних аспектів в українській філології : матеріали Всеукр. наук.-пед. підвищення кваліфікації, 30 січ. – 12 берез. 2023 р. – Одеса : Гельветика, 2023. – С. 129–133.