Аналіз стану підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування візуалізації у професійній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Основною ідеєю Концепції сучасної української освіти є забезпечення її якості відповідно до запитів споживачів освітніх послуг, вимог держави, міжнародних стандартів і суспільства. Однією з провідних тенденцій розвитку сьогоднішньої професійної освіти є підвищення уваги до питань підготовки кадрів якісно нового рівня, які здатні до професійної самореалізації, саморозвитку, до творчого пошуку, до вміння використовувати нові педагогічні технології у майбутній діяльності. Вихідним пунктом у відповідній підготовці майбутнього педагога є забезпечення його готовності до дидактично зумовленого та педагогічно ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній педагогічній діяльності. Сьогодні провідним освітнім трендом є залучення технологій візуалізації в освітню практику. Відповідно до цього метою статті є аналіз стану підготовки майбутніх учителів дисциплін природничо-математичного циклу до запровадження технологій візуалізації у власну професійну діяльність. Згідно до мети було виокремлено задачі, які полягають в аналізі навчальних планів, іншого забезпечення та відповідної документації щодо окресленого напряму з підготовки майбутніх педагогів природничо-математичного циклу у вищих педагогічних закладах освіти щодо встановлення переліку навчальних дисциплін, у процесі вивчення яких відбувається окреслена підготовка, а також аналіз навчальних програм дисциплін, які існують у даному напрямі, стосовно забезпечення підготовки студентів до створення авторських та адаптації існуючих цифрових візуальних дидактичних засобів. У статі було використано загальнонаукові методи дослідження, такі як: аналіз наукових, педагогічних і психологічних праць, інформаційних джерел з проблеми дослідження; систематизація поглядів і досягнень учених; синтез та узагальнення теоретичних положень. Здійснено огляд закладів вищої освіти стосовно зазначеної підготовки майбутніх педагогів. Проведене авторами дослідження дало підстави вважати необхідним внесення певних змін до процесу підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в професійній діяльності.Основной идеей Концепции современного украинского образования является обеспечение ее качества в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг, требований государства, международных и общества. Одной из ведущих тенденций развития сегодняшней профессионального образования является повышение внимания к вопросам подготовки кадров качественно нового уровня, которые способны к профессиональной самореализации, саморазвития, к творческому поиску, к умению использовать новые педагогические технологии в будущей деятельности. Исходным пунктом в соответствующей подготовке будущего педагога является обеспечение его готовности к дидактически обусловленного и педагогически эффективного применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной педагогической деятельности. Сегодня ведущим образовательным трендом является привлечение технологий визуализации в образовательную практику. В соответствии с этим целью статьи является анализ подготовки будущих учителей дисциплин естественно-математического цикла к внедрению технологий визуализации в собственную профессиональную деятельность. Согласно цели было выделено задачи, которые заключаются в анализе учебных планов, иного обеспечения и соответствующей документации по очерченного направления по подготовке будущих педагогов естественно-математического цикла в высших педагогических учебных заведениях по установлению перечня учебных дисциплин, в процессе изучения которых происходит очерчена подготовка, а также анализ учебных программ дисциплин, которые существуют в данном направлении, по обеспечению подготовки студентов к созданию авторских и адаптации существующих цифровых визуальных дидактических средств. В статье были использованы общенаучные методы исследования, такие как: анализ научных, педагогических и психологических работ, информационных источников по проблеме исследования; систематизация взглядов и достижений ученых; синтез и обобщение теоретических положений. Осуществлен обзор высших учебных заведений относительно указанной подготовки будущих педагогов. Проведенное авторами исследование дало основания считать необходимым внесение определенных изменений в процесс подготовки будущих учителей естественно-математических дисциплин к использованию технологий визуализации в профессиональной деятельности.The main idea behind the Concept of Contemporary Ukrainian Education is to ensure its quality in accordance with the demands of consumers of educational services, the requirements of the state, international standards and society. One of the leading tendencies in the development of today's professional education is to increase the attention to the issues of training of a qualitatively new level, which are capable of professional self-realization, self-development, creative search, and ability to use new pedagogical technologies in future activity. The starting point in the proper preparation of the future teacher is to ensure their own readiness for the didactically conditioned and pedagogically effective use of information and communication technologies in professional pedagogical activity. Today, the leading educational trend is to integrate visualization technologies into educational practice. Accordingly, the purpose of the article is to analyze the state of preparation of future teachers of the disciplines of the natural and mathematical cycle for the introduction of imaging technologies in their own professional activity. According to the purpose, the tasks, which consist in the analysis of curricula, other providing and corresponding documentation on the outlined direction of preparation for preparation of future teachers of natural and mathematical direction in higher pedagogical educational establishments in the course of preparation of the course, are being singled out. , as well as an analysis of the syllabuses of the disciplines that exist in this area, to ensure that students are prepared to create copyright and adaptations of existing digital visual didactic tools. The article used general scientific methods of research, such as, analysis of scientific, pedagogical and psychological works, information sources on the problem of research, systematization of the views and achievements of scientists, synthesis and generalization of theoretical positions. Higher education institutions have been reviewed for such training for future educators. The research conducted by the authors gave grounds to consider it necessary to make certain changes to the process of preparing future teachers of natural and mathematical disciplines for the use of visualization technologies in their professional activity.
Опис
Ключові слова
підготовка майбутнього вчителя, компоненти готовності, природничо-математичні дисципліни, технології візуалізації, навчальний процес, подготовка будущего учителя, компоненты готовности, естественно-математические дисциплины, технологии визуализации, учебный процесс, future teacher preparation, readiness components, natural and mathematical disciplines, imaging technologies, educational process
Цитування
Прокопенко А. І. Аналіз стану підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування візуалізації у професійній діяльності / А. І. Прокопенко, Н. В. Житєньова // Теорія та методика навчання та виховання виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. М. Іонова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 47. – С. 89–100.