ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику відображено психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої школи в умовах сучасних викликів. Видання містить результати досліджень учених, викладачів, учителів, наукові пошуки докторантів, аспірантів, студентів з питань розвитку педагогічної науки й освіти, психолого-педагогічних аспектів інклюзивної освіти, організації дистанційного навчання, реалізації інноваційних технологій, розвитку обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі, професійної підготовки фахівця а також сучасних проблем порівняльної педагогіки. Матеріали стануть у нагоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам закладів вищої освіти, практичним працівникам у галузі освіти. The collection reflects the psychological and pedagogical problems of higher and secondary schools in the context of modern challenges. The publication contains the results of research by scientists, lecturers, teachers, doctoral students, postgraduates, and students on the development of pedagogical science and education, psychological and pedagogical aspects of inclusive education, organisation of distance learning, implementation of innovative technologies, development of gifted personality in the modern educational environment, professional training of specialists, and contemporary issues of comparative pedagogy. The materials will be useful for researchers, doctoral students, postgraduate students, teachers, masters and students of higher education institutions, and practitioners in the field of education. Translated with DeepL.com (free version)
Опис
Ключові слова
педагогічна наука, педагогічна освіта, психологічна педагогіка, інклюзивна освіта, дистанційне навчання, інноваційні технології, освітнє середовище, професійна підготовка фахівця, порівняльна педагогіка, наукові дослідження, pedagogical science, pedagogical education, psychological pedagogy, inclusive education, distance learning, innovative technologies, educational environment, professional training, comparative pedagogy, scientific research
Цитування
Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. А. В. Боярська-Хоменко]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 509 с. : іл.