Історична пам’ять: освітній і виховний потенціал

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
У статті проаналізовано і доведено, що традиції української культури і ментальності містять потужний ціннісно-орієнтаційний потенціал. Цей духовний скарб національної історичної пам'яті є ресурсом для успішного існування освіти та широкого розгортання наскрізного процесу виховання, який формує цінності. В статье проанализированы и доказано, что традиции украинской культуры и ментальности содержат мощный ценностно-ориентационной потенциал. Этот духовный клад национальной исторической памяти является ресурсом для успешного существования образования и широкого развертывания сквозного процесса воспитания, формирует ценности. The article analyzes and proves that the traditions of Ukrainian culture and mentality contain a powerful value-orientational potential. This spiritual treasure of national historical memory is a resource for the successful existence of education and the widespread deployment of the end-to-end upbringing process, forms values.
Опис
Ключові слова
історична пам’ять, освітній потенціал, виховний потенціал, українська культура, историческая память, образовательный потенциал, воспитательный потенциал, украинская культура, historical memory, educational potential, educational potential, ukrainian culture
Цитування
Корж Г. В. Історична пам’ять: освітній і виховний потенціал / Г. В. Корж // Практична філософія і Нова українська школа : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2019 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2019. – С. 16–18.