Суспільство знань: спокуси оновлення і пастки утопічної свідомості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
Автор доходить висновку, що розгляд суспільства знань у проблемному полі культуральної соціології дозволяє створити динамічну модель останнього із залученням широкого теоретичного досвіду концептуалізації сучасних транзитивних суспільств та постійно змінюваних соціокультурних контекстів. Автор приходит к выводу, что рассмотрение общества знаний в проблемном поле культуральной социологии позволяет создать динамическую модель последнего с привлечением широкого теоретического опыта концептуализации современных транзитивных обществ и изменяющихся социокультурных контекстов. The author comes to the conclusion that the consideration of society in the problem field of cultural sociology makes it possible to create a dynamic model of the latter with the involvement of a broad theoretical experience of conceptualizing modern transitive societies and changing sociocultural contexts.
Опис
Ключові слова
філософія, суспільство знань, спокуси оновлення, утопічна свідомість, философия, общество знаний, искушение обновления, утопическое сознание, philosophy, knowledge society, temptation to renew, utopian consciousness
Цитування
Култаєва М. Д. Суспільство знань: спокуси оновлення і пастки утопічної свідомості / М. Д. Култаєва // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 55–62.