КИТАЙСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЖИВОПИС ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, Гельветика
Анотація
У статті наведено поняття «творча самореалізація майбутнього вчителя образотворчого мистецтва» як цілеспрямований процес розкриття професійних і педагогічних здібностей особистості в освітньому процесі з метою досягнення високих результатів у художній і педагогічній діяльності. Визначено, що зміст творчої самореалізації майбутнього вчителя визначається напрямом художнього мистецтва. Доведено, що написання картин у процесі освоєння олійним живописом має посилатися на індивідуальні особливості художника, його творчу уяву і креативне мислення. Наведено результати аналізу наукових праць китайських дослідників (Ван Цін, Нін Тін, Лі Сіньхань, Пан Вей, Сунь Ке, Чень Сяофей, Чинь Сяофей). Виявлено тенденцію оновлення змісту викладання китайського олійного живопису, запозичення нових технік у європейських художників. Зазначено, що завдяки оцінці китайських і зарубіжних творів класичного олійного живопису майбутні художники навчаються створювати правильні естетичні концепції, покращувати особистісні характеристики, оволодівати художнім стилем. Проте майбутні художники, захоплюючись творами іноземних художників, недостатньо усвідомлюють значущість і переваги традиційної китайської культури, погано відчувають «дух» китайського олійного живопису, що відбивається на полотнах картин. Автором виокремлено постать відомого художника і педагога Лю Хайсу, який став фундатором Шанхайської академії образотворчих мистецтв. Творча самореалізація Лю Хайсу стала прикладом для його послідовників. Визначено причини, що заважають творчій самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Уточнено педагогічні методи, що використовуються в професійній підготовці майбутніх учителів цієї галузі. Запропоновано вибіркову дисципліну «Творча самореалізація майбутніх педагогів-художників засобами китайського олійного живопису» для майбутніх учителів образотворчого мистецтва. The article presents the concept of "creative self-realization of the future art teacher" as a purposeful process of revealing the professional and pedagogical abilities of an individual in the educational process with the aim of achieving high results in artistic and pedagogical activities. It was determined that the content of creative self-realization of the future teacher is determined by the direction of artistic art. It has been proven that painting pictures in the process of mastering oil painting should refer to the individual characteristics of the artist, his creative imagination and creative thinking. The results of the analysis of the scientific works of Chinese researchers (Wang Qing, Ning Ting, Li Xinhan, Pan Wei, Sun Ke, Chen Xiaofei, Qin Xiaofei) are presented. The trend of updating the teaching content of Chinese oil painting, borrowing new techniques from European artists was revealed. It is noted that thanks to the assessment of Chinese and foreign works of classical oil painting, future artists learn to create correct aesthetic concepts, improve personal characteristics, and master artistic style. However, future artists, admiring the works of foreign artists, are not sufficiently aware of the importance and advantages of traditional Chinese culture, they do not feel the "spirit" of Chinese oil painting reflected on the canvases. The author singles out the figure of the famous artist and teacher Liu Haisu, who became the founder of the Shanghai Academy of Fine Arts. Liu Haisu's creative self-realization became an example for his followers. The reasons that hinder the creative self-realization of future teachers of fine arts have been identified. Pedagogical methods used in the professional training of future teachers of this field have been clarified. The selective discipline "Creative self-realization of future teachers-artists using the means of Chinese oil painting" is offered for future teachers of fine arts.
Опис
Ключові слова
самореалізація особистості, творчість, учителі, образотворче мистецтво, китайський олійний живопис, оцінювання художніх творів, професійна підготовка, self-realization of the individual, creativity, teachers, fine arts, Chinese oil painting painting, evaluation of works of art, professional training
Цитування
Лі Янь. Китайський олійний живопис як засіб творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Лі Янь // Академічні студії. Сер. : Педагогіка / Комун. закл. вищ. освіти "Луц. пед. коледж" ; [редкол.: П. М. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 3, ч. 2. – С. 39–45.