Методика проведення уроків-тренінгів при вивченні курсу „Основи здоров'я" у середніх класах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Найважливішою цінністю суспільства є життя та здоров'я людини. Проблема збереження здоров'я населення, особливо учнів середніх класів, залишається однією з найактуальніших для держави. Виховуючи людину, слід приділяти велику увагу здатності дитини приймати самостійні рішення, спілкуватися з однолітками, діяти в незвичних ситуаціях, мислити творчо та швидко. Одним із методів розвитку та підготовки дитини є її участь у тренінгах. Під час навчання ситуація моделюється, даються знання та розвиваються навички дитини. Важнейшей ценностью общества является жизнь и здоровье человека. Проблема сохранения здоровья населения, особенно учащихся средних классов, остается одной из самых актуальных для государства. При обучении человека большое внимание следует уделять способности ребенка принимать самостоятельные решения, общаться со сверстниками, действовать в необычных ситуациях, мыслить творчески и быстро. Одним из методов развития и подготовки ребенка является его участие в тренингах. Во время обучения моделируется ситуация, даются знания и развиваются навыки ребенка. Тhe most important value of society is human life and health. The problem of preserving the health of the population, especially middle-class students, remains one of the most pressing for the state. When educating a person, great attention should be paid to the child's ability to make independent decisions, communicate with peers, act in unusual situations, think creatively and quickly. One of the methods of development and preparation of the child is it participation in trainings. During the training, the situation is simulated, knowledge is given and the child's skills are developed.
Опис
Ключові слова
тренінги, середня школа, здоров'я людини, діти, тренинги, средняя школа, здоровье человека, дети, trainings, high school, human health, children
Цитування
Літвін Л. М. Методика проведення уроків-тренінгів при вивченні курсу „Основи здоров'я" у середніх класах / Л. М. Літвін, О. Є. Нікітіна, І. М. Щербак // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 127–129.