Особливості фразеологічних одиниць зі значенням «граничність біологічного існування людини»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Острозька академія» (НаУОА)
Анотація
У статті йдеться про особливості фразеологічних одиниць зі значенням «граничність біологічного існування людини», у межах фразеосемантичного поля «граничність» виділено фразеологізми, що називають граничність часу й мають у своєму складі семантичні елементи зі значенням символічного характеру (пов’язані з життям або смертю людини), фразеосемантичні групи, які утворюють фразеосемантичний сегмент, у якому представлено дієслівний категоріальний тип одиниць. Побудовано структурно-семантичні моделі. В статье говорится об особенностях фразеологических единиц со значением «предельность биологического существования человека», в рамках фразеосемантического поля «предельность» выделено фразеологизмы, что называют предельность времени и имеют в своем составе семантические элементы со значением символического характера (связанные с жизнью или со смертью человека), фразеосемантические группы, образовывающие фразеосемантический сегмент, в котором представлено вербальный категориальный тип единиц. Построены структурно-семантические модели.The article is devoted with the features of phraseology units with «the boundedness of biological existence of man», phraseological units are pointed out in the limits of the phraseosemantic field «the boundedness» that named as a time boundedness and its have semantic elements with the value of symbolic character in the composition, phraseosemantic groups that form a phraseosemantic segment where the verbal category type of units is presented.
Опис
Ключові слова
категорія граничності, фразеосемантичні сегменти, дієслівний категоріальний тип одиниць, біологічне існування людини, категория предельности, фразеосемантические сегменты, глагольный категориальный тип единиц, биологическое существование человека, the boundedness category, phraseosemantic segments, the verbal category type of units, life, death, the biological existence of man
Цитування
Купіна І. О. Особливості фразеологічних одиниць зі значенням «граничність біологічного існування людини» / І. О. Купіна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Острозька академія" ; уклад. : І. В. Ковальчук та ін. – Острог : НаУОА, 2018. – Вип. 2 (70), черв. – С. 110–114.